ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗΣ αρ 82

Υπουργείο Υγείας  | ΠΙΣ

Άρθρο 82

Συστέγαση ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας - Τροποποίηση άρθρου 1 ν. 4208/2013

1. Στο άρθρο 1 του ν. 4208/2013 (Α' 252), περί συστέγασης των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) προστίθεται τίτλος, β) οι παρ. 1 και 2 αντικαθίστανται, γ) προστίθεται παρ. 4, και το άρθρο 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 1

Συστέγαση ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 1. Εφόσον τηρούνται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι προδιαγραφές που διέπουν τη λειτουργία εκάστου ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δύνανται να συστεγάζονται: α) οι ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του π.δ. 84/2001 (Α' 70) με τους λοιπούς ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπως εργαστήρια αισθητικής, καταστήματα οπτικών ειδών, διαιτολογικά γραφεία και πολυδύναμες διαιτολογικές μονάδες, καθώς και

β) οι λοιποί ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της περ. α) μεταξύ τους.

2.Απαγορεύεται η συστέγαση, με τους λοιπούς ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της περ. α) της παρ. 1:

α) οδοντοτεχνικών εργαστηρίων,

β) Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.), εκτός νοσοκομείων και κλινικών,

γ) αυτοτελών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.),

δ) διαγνωστικών εργαστηρίων και εργαστηρίων φυσικοθεραπείας.

3.Χορηγείται χωριστή βεβαίωση λειτουργίας από την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμόδια αρχή ή υπηρεσία για καθέναν από τους συστεγαζόμενους φορείς, εργαστήρια, γραφεία, καταστήματα, τηρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών, πολεοδομικών διατάξεων, κτιριακών κανονισμών, όρων και προϋποθέσεων. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας καθορίζεται ο ελάχιστος χώρος αναμονής στις περιπτώσεις συστέγασης της παρούσας νομοθετικής διάταξης, κάθε τεχνική, τεχνολογική, κτιριακή λεπτομέρεια, μετρικά στοιχεία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στους βοηθητικούς χώρους.

4.Απαγορεύεται η συστέγαση όλων των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με ιδιωτικούς φορείς οικονομικών δραστηριοτήτων που δεν σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.».

2. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων του Υπουργού Υγείας της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4208/2013, όπως τροποποιείται με την παρ. 1 του παρόντος, εξακολουθεί να εφαρμόζεται η υπό στοιχεία Γ.Π./οικ. 4963/25.8.2014 απόφαση του Υπουργού Υγείας (Β' 2308), περί των τεχνικών προδιαγραφών για τη συστέγαση ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.