Δικαιολογητικά

Πληροφορίες για Δικαιολογητικά

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ Ή ΝΑ ΜΙΣΘΩΣΟΥΝ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ή ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ

 

Η εμπειρία των τελευταίων ετών έχει καταδείξει ότι πολλές φορές συνάδελφοι ιατροί προβαίνουν στη μίσθωση ή και αγορά διαμερισμάτων που δεν έχουν τις απαιτούμενες κατά περίπτωση προδιαγραφές για την εγκατάσταση και νόμιμη λειτουργία ιατρείου, πολυϊατρείου ή διαγνωστικού εργαστηρίου.

 

Για το λόγο αυτό εφιστούμε την προσοχή στους συναδέλφους, όπως προ πάσης τέτοιας ενέργειας να ελέγχουν ενδελεχώς τις προδιαγραφές του ακινήτου στο οποίο προτίθενται να εγκατασταθούν προς αποφυγή άσκοπων εξόδων.

 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ Ι.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο Πρέβεζας θα βρείτε στο αρχείο Δικαιολογητικά εγγραφής στον Ι.Σ. Πρέβεζας.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται φαίνονται παρακάτω:

α) Αίτηση εγγραφής προς τον Ιατρικό Σύλλογο Πρέβεζας (Δίνεται από την υπηρεσία μας),

β) υπεύθυνη δήλωση αυτού ότι δεν είναι μέλος άλλου Ιατρικού Συλλόγου ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένος στο ειδικό μητρώο άλλων Ιατρικών Συλλόγων ή, σε περίπτωση μετεγγραφής, υπεύθυνη δήλωση σε ποια ειδικά μητρώα άλλων Ιατρικών Συλλόγων είναι εγγεγραμμένος, καθώς και επίσημη βεβαίωση εγγραφής και μεταβολών του προηγούμενου Ιατρικού Συλλόγου, στον οποίον ήταν εγγεγραμμένος, στην οποία θα αναφέρονται και πιθανές ποινικές ή πειθαρχικές καταδίκες,

γ) επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου καθώς και επίσημη μετάφρασή του αν πρόκειται για πανεπιστημιακό ίδρυμα της αλλοδαπής,

δ) επικυρωμένο αντίγραφο αναγνώρισης πτυχίου Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ΔΙΚΑΤΣΑ, αν πρόκειται για πανεπιστημιακό ίδρυμα της αλλοδαπής,

ε) επικυρωμένο αντίγραφο άδειας ή βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος,

στ) επικυρωμένο αντίγραφο λήψης τίτλου ειδικότητας, αν υπάρχει,

ζ) αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας,

η) βιογραφικό συνοδευόμενο από τίτλους ειδίκευσης και εξειδίκευσης, μεταπτυχιακών σπουδών και κάθε άλλης επιστημονικής εμπειρίας και κατάρτισης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό,

θ) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι:

1) δεν έχει υποστεί στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων,

2) δεν έχει ανακληθεί ή ανασταλεί για οποιοδήποτε λόγο η άδεια ή βεβαίωση άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος,

3) δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα σε ατιμωτικό αδίκημα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της ποι- νικής νομοθεσίας,

ι) βεβαίωση του επίσημου ασφαλιστικού οργανισμού ότι κατεβλήθη το ποσό εγγραφής του σε αυτόν:

ια) διεύθυνση της επαγγελματικής εγκατάστασης του ιατρού, η οποία θα πληροί τις εκάστοτε διατάξεις που ισχύουν για τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αν πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία ιατρό, ή το νοσοκομείο ή κέντρο υγείας ή άλλη μονάδα δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αν παρέχει εξαρτημένες υπηρεσίες σε τέτοιες μονάδες, και

ιβ) παράβολο που ορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου, στον οποίο ο ιατρός αιτείται την εγγραφή. Το παράβολο, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, μπορεί, να είναι ηλεκτρονικό.

ιγ)Μία (1) φωτογραφία στο μέγεθος ταυτότητας,

ιδ) ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  (Δίνεται από την υπηρεσία μας).

ιε) Ποσό εγγραφής 10,00 Ευρώ που καταβάλλεται στην υπηρεσία μας ή στο Τραπεζικό Λογαριασμό Εθνικής Τράπεζας του ΙΣΠ με IBAN: GR4301104480000044848018659.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ Ι.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

 

Guidelines in the matter of the exercise of the Medical Profession by non-national MDs

Application Form

 

ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

ΦΕΚ 713 Β' 13-3-2012 Αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.24948 - Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας των ιατρείων, πολυϊατρείων, οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρείων.

Παράρτημα Α' και Β' του ΠΔ 84/2001 (ΦΕΚ 70 Α')

Νέες τεχνικές προδιαγραφές - Τροποποίηση των μετρικων στοιχείων του Π.Δ. 84/2001

Δικαιολογητικά:

  1. Δικαιολογητικά για τη λειτουργία Ιδιωτικού Απλού Ιατρείου - Κοινού ή Συστεγασμένου Ιατρείου Μελών ΙΣΠ  
  2. Δικαιολογητικά για τη λειτουργία ιδιωτικού Διαγνωστικού Εργαστηρίου & Πολυιατρείου Μελών ΙΣΠ 
  3. Δικαιολογητικά για τη λειτουργία ιδιωτικού ιατρείου Μελών Ειδικού Μητρώου ΙΣΠ
  4. Δικαιολογητικά για τη λειτουργία ιδιωτικού Διαγνωστικού Εργαστηρίου & Πολυιατρείου Μελών Ειδικού Μητρώου ΙΣΠ

Νέος ΓΟΚ- ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ

Τέλη πληρωμής προς ΙΣΠ για άδειες λειτουργίας ιατρείων

Αντικατάσταση επιστημονικά υπευθύνων ακτινολογικών εργαστηρίων

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Ιδιωτικό Συμφωνητικό Κοινού Ιατρείου

Ιδιωτικό Συμφωνητικό Συστέγασης

Αίτηση εγγραφής στο ειδικό μητρώο του ΙΣΠ μελών άλλων Ιατρικών Συλλόγων

10026-koino-iatreio 19-5-2021 σε 5 διαφορετικες ειδικοτητες 

 


ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


ΦΕΚ 1802 Β' 2-7-2014 Αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.55762 - Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας των διαγνωστικών εργαστηρίων και των εργαστηρίων φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης

 


ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Δικαιολογητικά

Εγκύκλιος Διακίνησης διαγνωστικών δειγμάτων

 

 

ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ  ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΩΝ

ΠΟΡΙΣΜΑ ΗΝΙΟΧΟΣ

ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ (Ιατρικοί Λόγοι) 2017

 

 

 

 

 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ...

Επικαιροποίηση Κατευθυντήριων Οδηγιών για την Θεραπεία της Γονόρροιας

Επικαιροποίηση Κατευθυντήριων Οδηγιών για τη Θεραπεία της Γονόρροιας 2023  ...