10016_ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ_41808 (1)

Άρθρο ογδοηκοστό όγδοο

Υποχρέωση ενημέρωσης των επαγγελματικών οργανώσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και της αρμόδιας Αρχής του άρθρου 4α της παρ. 8 του π.δ. 38/2010

1. Οι επαγγελματικές οργανώσεις που έχουν συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν ως Ν.Π.Δ.Δ., υπαγόμενα στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας, στις οποίες εγγράφονται ως μέλη επαγγελματίες υγείας που ασκούν δραστηριότητες με επιπτώσεις στην ασφάλεια των ασθενών, οφείλουν να ενημερώνουν αμελλητί την αρμόδια Αρχή της παρ. 8 του άρθρου 4α του π.δ. 38/2010 (Α? 78), με βάση τα στοιχεία που τηρούν στο αρχείο τους, σχετικά με την ταυτότητα επαγγελματία που είναι μέλος τους και α) στον οποίον έχει περιοριστεί ή απαγορευτεί από τις αρμόδιες εθνικές αρχές ή τα δικαστήρια η άσκηση, ακόμη και προσωρινά, στην Ελληνική Επικράτεια του οικείου επαγγέλματος ή β) για τον οποίον διαπιστώθηκε από τα δικαστήρια ότι έχει χρησιμοποιήσει παραποιημένους τίτλους επαγγελματικής εκπαίδευσης για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων.

2. Η ενημέρωση της παρ. 1 περιλαμβάνει την ταυτότητα του επαγγελματία υγείας που είναι μέλος τους, το σχετικό επάγγελμα, πληροφορίες σχετικά με την εθνική αρχή ή το δικαστήριο που εκδίδει την απόφαση περιορισμού ή απαγόρευσης, το πεδίο του περιορισμού ή της απαγόρευσης και την περίοδο ισχύος του περιορισμού ή της απαγόρευσης ή το δικαστήριο που εκδίδει την απόφαση περί χρήσης παραποιημένων τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων.

3. Τα Ν.Π.Δ.Δ. της παρ. 1 οφείλουν να ενημερώνουν αμελλητί την αρμόδια Αρχή της παρ. 8 του άρθρου 4α του π.δ. 38/2010, όταν λήξει η απαγόρευση ή ο περιορισμός άσκησης του επαγγέλματος, αναφέροντας την ημερομηνία λήξης αυτής, καθώς και κάθε μεταγενέστερη αλλαγή αναφορικά με την εν λόγω ημερομηνία.

4. Οι γραμματείες των ποινικών δικαστηρίων οφείλουν να αποστέλλουν αμελλητί στα Ν.Π.Δ.Δ. της παρ. 1 αντίγραφα των αμετάκλητων καταδικαστικών αποφάσεων που αφορούν επαγγελματίες υγείας που είναι μέλη τους.

5. Οι δημόσιοι φορείς οφείλουν να ενημερώνουν αμελλητί το αρμόδιο Ν.Π.Δ.Δ. της παρ. 1 σχετικά με τις τελεσίδικες πειθαρχικές αποφάσεις που αφορούν επαγγελματίες υγείας που υπηρετούν σε αυτούς και είναι μέλη του.

6. Κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος τηρούνται οι ρυθμίσεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων και του ν. 4624/2019 (Α? 137) και κάθε άλλη συναφής ρύθμιση εθνικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένης και της παρ. 6 του άρθρου 59α του π.δ.38/2010

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΙΣ 25-11-2021 - CLAWBACK ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25-11-2021 Clawback Εργαστηριακών Γιατρών...

Πρόσκληση_Διαδικτυακό Σεμινάριο Ευρωπαϊκής Ένωσης Ομοτίμων Καθηγητών_1.12.2021

1ο Διαδικτυακό Σεμινάριο της Ομάδας Εργασίας Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ομοτίμων Καθηγητών     Το Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας...