ΑπόρρητοΑπόρρητο
x

Σύνδεση

Δεν έχετε λογαριασμό; Εγγραφείτε
Είστε εδώ Αρχική » ΥΓΕΙΑ » Νόμος 4975/2022 - ΦΕΚ 187/Α/30-9-2022

Νόμος 4975/2022 - ΦΕΚ 187/Α/30-9-2022

Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ε.Τ.Α.Α.Ε.), ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊοΰ COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας

και λοιπές διατάξεις.


ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4975/2022

ΦΕΚ 187/Α/30-9-2022

Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ε.Τ.Α.Α.Ε.), ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊοΰ COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Video Player is loading.
Current Time 0:01
Duration 0:01
Loaded: 100.00%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x

ΜΕΡΟΣ Α'

ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 

Άρθρο 1

Σκοπός

1.Με το Μέρος Β' επιδιώκονται η ενίσχυση της θεσμικής εκπροσώπησης των τεχνολόγων ακτινολογίας- ακτινοθεραπείας και η βελτίωση των όρων άσκησης του επαγγέλματος των τεχνολόγων ακτινολογίας - ακτινοθεραπείας, με στόχο την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς όφελος των χρηστών υπηρεσιών υγείας και την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος υγείας.

2.Με το Μέρος Γ' επιδιώκονται η αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και η προστασία της δημόσιας υγείας.

 

Άρθρο 2

Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος είναι:

α) η σύσταση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ένωση Τεχνολόγων Ακτινολογίας- Ακτινοθεραπείας Ελλάδας» και η ρύθμιση των οργανωτικών, διοικητικών και λοιπών ζητημάτων που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του και

β) η παράταση της ισχύος επειγουσών ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΜΕΡΟΣ Β'

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΚΟΠΟΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Άρθρο 3

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα

1.Συστήνεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Ένωση Τεχνολόγων Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας Ελλάδας» (Ε.Τ.Α.Α.Ε.), το οποίο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Υγείας.

2.Έδρα της Ε.Τ.Α.Α.Ε. ορίζεται η Αθήνα. Η Ε.Τ.Α.Α.Ε. δύναται να έχει Περιφερειακά Τμήματα, τα οποία συστήνονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 23.

3.Η σφραγίδα της Ε.Τ.Α.Α.Ε. αποτελείται από δύο (2) επάλληλους και ομόκεντρους κύκλους, ο εξωτερικός των οποίων έχει διάμετρο πέντε (5) εκατοστά του μέτρου και στον οποίο αναγράφονται οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ». Στο εσωτερικό της σφραγίδας υπάρχει το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας και γύρω από αυτό αναγράφονται σε εσωτερικό κύκλο στο επάνω μέρος οι λέξεις «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ» και στο κάτω μέρος οι λέξεις «Ε.Τ.Α.Α.Ε.».

4.Η Ε.Τ.Α.Α.Ε. δεν χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Έχει δική της περιουσία, οικονομική, διοικητική και διαχειριστική αυτοτέλεια. Για τη βέλτιστη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας της, δύναται να ιδρύει νομικά πρόσωπα με εταιρική ή μη μορφή.

5.H χρήση της επωνυμίας «Ένωση Τεχνολόγων Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας Ελλάδας» από άλλο νομικό πρόσωπο απαγορεύεται.

 

Άρθρο 4

Σκοπός - Αρμοδιότητες

1.Σκοπός της Ένωσης Τεχνολόγων Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας Ελλάδας (Ε.Τ.Α.Α.Ε.) είναι η προαγωγή και ανάπτυξη της επιστήμης της ακτινοτεχνολογίας και η παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλής στάθμης στο κοινωνικό σύνολο.

2.Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού, στις αρμοδιότητες της Ε.Τ.Α.Α.Ε. ανήκουν ιδίως:

α) η έρευνα, ανάλυση και μελέτη των ακτινοτεχνολογικών θεμάτων και η εκπόνηση επιστημονικών μελετών για ζητήματα που αφορούν στην απεικόνιση, την ακτινοθεραπεία και την πυρηνική ιατρική,

β) η σύνταξη, είτε με δική της πρωτοβουλία, είτε κατόπιν πρόσκλησης από τον αρμόδιο Υπουργό ή άλλον φορέα, εισηγήσεων επί ακτινοτεχνολογικών θεμάτων και επί θεμάτων εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στον κλάδο της ακτινοτεχνολογίας, καθώς και η αξιοποίηση για τον σκοπό αυτό υποτροφιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων,

γ) η επιστημονική προαγωγή των μελών της, η διοργάνωση και εποπτεία εκπαιδευτικών και επιστημονικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων και η παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με τη δημιουργία Κέντρων Δια Βίου Μάθησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4763/2020 (Α' 254),

δ) η μελέτη υγειονομικών-τεχνολογικών θεμάτων και η οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων ακτινοτεχνολογίας,

ε) η συμμετοχή στην υλοποίηση προγραμμάτων που επιχορηγούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους και αφορούν στην ακτινοτεχνολογία και συναφή θέματα,

στ) η έκδοση ενημερωτικού επιστημονικού περιοδικού, καθώς και σχετικών συγγραμμάτων και η τήρηση διαδικτυακών ιστοσελίδων και ιστοτόπων,

ζ) η χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής μέλους για την απόκτηση και την ανανέωση της άδειας ή βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος από τα μέλη της Ε.Τ.Α.Α.Ε., η τήρηση των μητρώων της και η λήψη των απαραίτητων μέτρων για την αντιμετώπιση της αντιποίησης άσκησης του επαγγέλματος του τεχνολόγου ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας,

η) η συμμετοχή σε επιτροπές ελέγχου για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του τεχνολόγου ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας,

θ) η λήψη των απαραίτητων μέτρων για τη νόμιμη και απρόσκοπτη άσκηση του επαγγέλματος του τεχνολόγου ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας,

ι) η καλλιέργεια συναδελφικού πνεύματος μεταξύ των μελών της και η μέριμνα για την επιστημονική πρόοδο αυτών,

ια) ο έλεγχος της τήρησης του Κώδικα Δεοντολογίας των τεχνολόγων ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας και η διαφύλαξη της ηθικής, επιστημονικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς κατά την άσκηση του επαγγέλματος από τα μέλη της,

ιβ) η συμμετοχή σε θεσμικά όργανα που αφορούν στο επάγγελμα του τεχνολόγου ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας, όταν αυτό προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία,

ιγ) η συμμετοχή σε θεσμικά όργανα αρμόδια για τη χάραξη της πολιτικής υγείας στη χώρα, όταν αυτό προ- βλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία,

ιδ) η εκπροσώπηση της χώρας σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς του κλάδου των τεχνολόγων ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας,

ιε) η συμβολή στην προστασία της δημόσιας υγείας,

ιστ) η συλλογική εκπροσώπηση των τεχνολόγων ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας για σύναψη συμβάσεων με οργανισμούς ή άλλους φορείς για παροχή ιατρικών υπηρεσιών, οι όροι των οποίων δεσμεύουν όλους τους τεχνολόγους ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας που ασκούν το επάγγελμα και η σύναψη και τροποποίηση των συμβάσεων αυτών και

ιζ) η εκπροσώπηση των τεχνολόγων ακτινολογίας- ακτινοθεραπείας για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων τους ενώπιον κάθε δικαστηρίου και αρχής.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΛΗ

 

Άρθρο 5

Μέλη

1.Τα μέλη της Ένωσης Τεχνολόγων Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας Ελλάδας (Ε.Τ.Α.Α.Ε.) διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

2.Ως τακτικά μέλη της Ε.Τ.Α.Α.Ε. δύνανται να εγγραφούν, μετά από έγγραφη αίτησή τους, οι πτυχιούχοι τεχνολόγοι ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας που

α) είναι απόφοιτοι: αα) του τμήματος Παραϊατρικών Ραδιολογίας Ακτινολογίας των πρώην Κέντρων Ανώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως (^.ΤΕΈ.) και Κέντρων Ανώτερης Τεχνικής Εκπαίδευσης (K.A.T.E.), αβ) του Τμήματος Ραδιολογίας - Ακτινολογίας και του τμήματος Ακτινολογίας - Ακτινοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας - Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, αγ) του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας (κατεύθυνση Ακτινολογίας - Ακτινοθεραπείας) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, αδ) των ισότιμων και αντίστοιχων σχολών της αλλοδαπής, ή

β) είναι κάτοχοι απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας, σύμφωνα με το π.δ. 38/2010 (Α' 78), ή επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με την Οδηγία 2005/36/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (L255/22), από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) ή το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) ή την εκάστοτε αρμόδια αρχή.

3.Κάθε τεχνολόγος ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας που ασκεί το επάγγελμα στην ελληνική επικράτεια υποχρεούται να εγγραφεί ως τακτικό μέλος στην Ε.Τ.Α.Α.Ε. εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

4.Όσοι κατά τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου εγκαθίστανται στην Ελλάδα, για να ασκήσουν το επάγγελμα του τεχνολόγου ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας, υποχρεούνται να εγγραφούν στην Ε.Τ.Α.Α.Ε. και αποκτούν από την εγγραφή τους τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα άλλα τακτικά μέλη της Ε.Τ.Α.Α.Ε.

5.Ως επίτιμα μέλη της Ε.Τ.Α.Α.Ε. δύνανται να ανακηρυχθούν πρόσωπα που έχουν συμβάλλει στην ανάπτυξη και προαγωγή του κλάδου της ακτινοτεχνολογίας, καθώς και οι τεχνολόγοι ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας που έχουν συνταξιοδοτηθεί. Τα επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται, μετά από πρόταση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, δύνανται όμως να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα λόγου, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

Άρθρο 6

Γενικά δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών

1.Τα μέλη της Ένωσης Τεχνολόγων Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας Ελλάδας (Ε.Τ.Α.Α.Ε.) έχουν δικαίωμα στη λήψη των αποφάσεων μέσω της συμμετοχής τους στα όργανα διοίκησης, όπως αυτά ορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος.

2.Τα μέλη της Ε.Τ.Α.Α.Ε. έχουν την υποχρέωση να συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών της.

3.Τα μέλη της Ε.Τ.Α.Α.Ε. έχουν την υποχρέωση να συμμετέχουν στις δραστηριότητές της, να τηρούν τη νομοθεσία που σχετίζεται με την άσκηση του επαγγέλματός τους, καθώς και την επιστημονική και επαγγελματική δεοντολογία και ηθική, να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των εκλεγμένων οργάνων της Ε.Τ.Α.Α.Ε., να εκτελούν έντιμα τα καθήκοντα που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία ή τους ανατίθενται από τα όργανα διοίκησης της Ε.Τ.Α.Α.Ε. και να εκπληρώνουν εμπρόθεσμα κάθε οικονομική τους υποχρέωση προς αυτή.

4.Τα μέλη που παραβιάζουν τις διατάξεις της νομοθεσίας, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Αντιπροσώπων και τις αποφάσεις των Περιφερειακών Συνελεύσεων ή επιδεικνύουν διαγωγή, η οποία είναι αντίθετη προς το συμφέρον και το κύρος της Ε.Τ.Α.Α.Ε. και δεν συνάδει με το επάγγελμα του τεχνολόγου ακτινολογίας- ακτινοθεραπείας, ελέγχονται πειθαρχικά, ανεξάρτητα από ενδεχόμενη ποινική ευθύνη τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 

Άρθρο 7

Εγγραφή - Συνδρομή

1.Κάθε τεχνολόγος ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας υποχρεούται να υποβάλει αίτηση εγγραφής στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο τηρείται το ενιαίο μητρώο των μελών της Ένωσης Τεχνολόγων Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας Ελλάδας (Ε.Τ.Α.Α.Ε.). Η αίτηση εγγραφής συνοδεύεται από: α) δύο (2) φωτογραφίες του αιτούντος, β) αντίγραφο του πτυχίου του άρθρου 3, γ) επίσημη μετάφραση του πτυχίου και πράξη αναγνώρισης της ισοτιμίας του ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, κατά περίπτωση, αν πρόκειται για πτυχίο της αλλοδαπής, και δ) αντίγραφο της άδειας ή βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος, εφόσον υφίσταται ήδη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με κάθε αίτηση εγγραφής τηρείται για κάθε μέλος ατομικός φάκελος, στον οποίο φυλάσσονται όλα τα προαναφερόμενα έγγραφα. Για την εγγραφή απαιτείται η εφάπαξ καταβολή ποσού σαράντα (40) ευρώ. Τα επίτιμα μέλη δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν το ποσό της εγγραφής. Στην περίπτωση ίδρυσης Περιφερειακών Τμημάτων, η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται στο Περιφερειακό Τμήμα, στο οποίο υπάγεται ο αιτών, σύμφωνα με τον τόπο, στον οποίο ασκεί ή πρόκειται να ασκήσει το επάγγελμά του, και εντός μηνός από την υποβολή της διαβιβάζεται στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να ενταχθεί στο ενιαίο μητρώο μελών της Ε.Τ.Α.Α.Ε.

2.Κάθε τεχνολόγος ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας υποχρεούται, έως το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους, να υποβάλει στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, ή στα

Περιφερειακά Τμήματα, εφόσον υφίστανται, δήλωση, με τα εξής στοιχεία: όνομα, επώνυμο, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, τόπο γέννησης, ιθαγένεια, Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση κατοικίας και εργασίας. Μαζί με τη δήλωση υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι τα υποβληθέντα από μέρους του, κατά την εγγραφή του, δικαιολογητικά παραμένουν σε ισχύ, καθώς και υπεύθυνη δήλωση πραγματικής άσκησης του επαγγέλματος. Το έντυπο της δήλωσης που πρέπει να υποβληθεί αποστέλλεται σε όλα τα μέλη ή αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ε.Τ.Α.Α.Ε. Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να τροποποιήσει τη μορφή και το περιεχόμενο της δήλωσης και να καθορίσει τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Η δήλωση καταχωρίζεται στο μητρώο των μελών της Ε.Τ.Α.Α.Ε. και τον ατομικό φάκελο του τεχνολόγου ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας. Με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης, τα τακτικά μέλη καταβάλλουν και ετήσια εισφορά στην Ε.Τ.Α.Α.Ε., η οποία ορίζεται στα τριάντα (30) ευρώ.

3.Σε κάθε τεχνολόγο ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας που υποβάλλει εμπρόθεσμα τη δήλωση του παρόντος και καταβάλλει την ετήσια συνδρομή, χορηγείται δελτίο ταυτότητας, το οποίο ισχύει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους. Το δελτίο αυτό υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Τ.Α.Α.Ε. ή της Διοικούσας Επιτροπής του κατά τόπον αρμόδιου Περιφερειακού Τμήματος, και τον κάτοχό του και σφραγίζεται με τη σφραγίδα της Ε.Τ.Α.Α.Ε. Η ισχύς του ανανεώνεται κάθε χρόνο. Η υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, ή ανακριβούς δήλωσης αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.

 

Άρθρο 8

Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος τεχνολόγου ακτινολογίας - ακτινοθεραπείας

1.Η αίτηση που υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο για την έκδοση βεβαίωσης άσκησης του επαγγέλματος του τεχνολόγου ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της χώρας συνοδεύεται, πλέον των λοιπών δικαιολογητικών, από βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Τεχνολόγων Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας Ελλάδας (Ε.Τ.Α.Α.Ε.). Αντίγραφο της βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος του τεχνολόγου ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας υποβάλλεται αμελλητί στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Τ.Α.Α.Ε. ή, κατά περίπτωση, στη Διοικούσα Επιτροπή του κατά τόπο αρμόδιου Περιφερειακού Τμήματος.

2.Σε περίπτωση προσωρινής διαγραφής τεχνολόγου ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας από την Ε.Τ.Α.Α.Ε. η ισχύς της άδειας ή της βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος αναστέλλεται αυτοδικαίως. Σε περίπτωση οριστικής διαγραφής, η άδεια ή η βεβαίωση ανακαλείται. Σε περίπτωση αναστολής ή ανάκλησης της άδειας ή βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος τεχνολόγου ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας, η σχετική απόφαση κοινοποιείται αμελλητί στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Τ.Α.Α.Ε. ή, κατά περίπτωση, στη Διοικούσα Επιτροπή του κατά τόπον αρμοδίου Περιφερειακού Τμήματος.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Άρθρο 9

Όργανα διοίκησης

1.Η Ένωση Τεχνολόγων Ακτινολογίας - Ακτινοθεραπείας Ελλάδας (Ε.Τ.Α.Α.Ε.) συγκροτείται από την Κεντρική Διοίκηση που εδρεύει στην Αθήνα και τα Περιφερειακά Τμήματα. Η Κεντρική Διοίκηση ασκεί τη γενική εποπτεία της διοικητικής και οικονομικής οργάνωσης και λειτουργίας της Ε.Τ.Α.Α.Ε. και όλες τις αρμοδιότητες που δεν ανατίθενται στα Περιφερειακά Τμήματα.

2.Όργανα διοίκησης της Κεντρικής Διοίκησης είναι η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων και το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο. Στην Κεντρική Διοίκηση λειτουργούν επίσης Πρωτοβάθμιο και Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο, καθώς και Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή. Η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων είναι το ανώτατο όργανο της Ε.Τ.Α.Α.Ε. Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων και διοικεί την Ε.Τ.Α.Α.Ε.

3.Όργανα διοίκησης κάθε Περιφερειακού Τμήματος είναι η Περιφερειακή Συνέλευση και η Διοικούσα Επιτροπή. Σε κάθε Περιφερειακό Τμήμα λειτουργεί επίσης Εξελεγκτική Επιτροπή.

4.Η θητεία της Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων, του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου και των Διοικουσών Επιτροπών των Περιφερειακών Τμημάτων, καθώς και της Κεντρικής Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εξελεγκτικών Επιτροπών των Περιφερειακών Τμημάτων είναι τριετής.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Άρθρο 10

Πειθαρχικά παραπτώματα και πειθαρχικές ποινές

1.Πειθαρχικό παράπτωμα των μελών της Ένωσης Τεχνολόγων Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας Ελλάδας (Ε.Τ.Α.Α.Ε.) είναι, ανεξαρτήτως ποινικής ευθύνης ή άλλης συνέπειας κατά την κείμενη νομοθεσία, κάθε υπαίτια παράβαση των καθηκόντων και υποχρεώσεών τους που προβλέπονται για τους τεχνολόγους ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας από την ισχύουσα νομοθεσία, τον Κώδικα Δεοντολογίας των τεχνολόγων ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας, τον Εσωτερικό Κανονισμό της Ε.Τ.Α.Α.Ε., τις αποφάσεις των οργάνων διοίκησης της Κεντρικής Διοίκησης και των Περιφερειακών Τμημάτων, η αναξιοπρεπής και εν γένει απρεπής συμπεριφορά τους και η αποδεδειγμένη πλημμέλεια στην εκτέλεση των καθηκόντων και υποχρεώσεών τους.

2.Κάθε κακούργημα, τελούμενο από τεχνολόγο ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας, αποτελεί και αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωμα. Το ίδιο ισχύει και για κάθε πλημμέλημα που η διάπραξή του είναι ασυμβίβαστη με την 

άσκηση του επαγγέλματος του τεχνολόγου ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας.

3.Ο Γραμματέας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών και ο Γραμματέας κάθε αρμόδιου δικαστηρίου αποστέλλουν προς τον Πρόεδρο του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου αντίγραφα των υποβαλλόμενων κατά των τεχνολόγων ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας μηνύσεων ή εγκλήσεων και των εκδιδόμενων επί αυτών βουλευμάτων και αποφάσεων εντός δέκα (10) ημερών από την κατάθεση ή την έκδοσή τους, αντίστοιχα. Ο Πρόεδρος του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να κοινοποιεί αμελλητί την απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου προς τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, αν μέλος της Ε.Τ.Α.Α.Ε. καταδικαστεί από το αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο για αδικήματα που στοιχειοθετούν και πλημμελήματα ή κακουργήματα τα οποία διώκονται αυτεπάγγελτα κατά το ποινικό δίκαιο.

4.Πειθαρχικές ποινές είναι:

α) η έγγραφη επίπληξη,

β) το πρόστιμο μέχρι και το πεντηκονταπλάσιο της ετήσιας συνδρομής μέλους,

γ) η προσωρινή ή διαρκής στέρηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα της Ε.Τ.Α.Α.Ε.,

δ) η προσωρινή διαγραφή από την Ε.Τ.Α.Α.Ε. από δεκαπέντε (15) ημέρες έως έξι (6) μήνες,

ε) η οριστική διαγραφή από την Ε.Τ.Α.Α.Ε. Η πειθαρχική ποινή της οριστικής διαγραφής επιβάλλεται όταν ο παραβάτης έχει υποπέσει καθ' υποτροπή σε πειθαρχικό αδίκημα και του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή, το δε αδίκημα είναι ιδιαιτέρως βαρύ, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών, υπό τις οποίες διαπράττεται, του βαθμού υπαιτιότητας του μέλους και του αν εξ αυτών συνάγεται η έλλειψη συναίσθησης των βασικών υποχρεώσεών του ως τεχνολόγου ακτινολογίας- ακτινοθεραπείας, μέλους της Ε.Τ.Α.Α.Ε. Η πειθαρχική ποινή της οριστικής διαγραφής επιβάλλεται ιδίως, όταν o τεχνολόγος ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας εα) έχει τιμωρηθεί εντός τριετίας από το αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο με δύο (2) τουλάχιστον πειθαρχικές ποινές προσωρινής παύσης άσκησης του επαγγέλματος, εβ) έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κακούργημα ή εγ) έχει καταδικασθεί με δύο (2) τουλάχιστον αποφάσεις για πλημμέλημα κατά την άσκηση ή με αφορμή την άσκηση του επαγγέλματός του. Σε περίπτωση επιβολής της ποινής της προσωρινής ή οριστικής διαγραφής ενημερώνεται αμελλητί η κατά τόπον αρμόδια Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, προκειμένου να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την αναστολή ή ανάκληση, αντιστοίχως, της άδειας ή της βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος.

5.Το ποσό του προστίμου περιέρχεται στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Τ.Α.Α.Ε. ή στο αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα, στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ως μέλος ο τεχνολόγος ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας στον οποίο έχει επιβληθεί ως πειθαρχική ποινή, και εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α' 90). Το επιβληθέν πρόστιμο επιστρέφεται, εν όλω ή εν μέρει, σε περίπτωση απαλλαγής ή τροποποίησης της απόφασης του Πρωτοβάθμιου

Πειθαρχικού Συμβουλίου από το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

6.Οι ποινές της επίπληξης, του προστίμου και της προσωρινής στέρησης του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα της Ε.Τ.Α.Α.Ε., μπορούν να επιβληθούν σωρευτικά με άλλες ποινές.

 

Άρθρο 11

Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων

Τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται πέντε (5) έτη μετά από την τέλεσή τους. Πειθαρχικό παράπτωμα που συνιστά και ποινικό αδίκημα δεν παραγράφεται πριν από την παρέλευση του χρόνου της παραγραφής του ποινικού αδικήματος. Η προθεσμία της παραγραφής αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η πειθαρχική ή ποινική διαδικασία. Η παραγραφή πειθαρχικού παραπτώματος διακόπτεται με την τέλεση άλλου πειθαρχικού παραπτώματος που έχει σκοπό τη συγκάλυψη του προηγούμενου ή τη ματαίωση έγερσης πειθαρχικής διαδικασίας ή άσκησης ποινικής δίωξης.

 

Άρθρο 12

Πειθαρχικά Συμβούλια

1.Τα πειθαρχικά όργανα της Ένωσης Τεχνολόγων Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας Ελλάδας (Ε.Τ.Α.Α.Ε.) είναι: α) το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο και β) το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο και εδρεύουν στην Αθήνα.

2.Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη και συγκροτείται με απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Τ.Α.Α.Ε. Καθήκοντα Προέδρου ασκεί το μέλος με τα περισσότερα έτη άσκησης του επαγγέλματος του τεχνολόγου ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας. Όλα τα μέλη του είναι τεχνολόγοι ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας, μέλη της Ε.Τ.Α.Α.Ε., που κληρώνονται δημόσια εντός του μηνός Δεκεμβρίου κάθε δεύτερου έτους, από το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Τ.Α.Α.Ε. Ο Γραμματέας του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, αρμόδιος για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεών του, ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης του πρώτου εδαφίου. Η θητεία των μελών του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι διετής και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του επόμενου της κλήρωσης έτους.

3.Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Ο Πρόεδρος του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι δικαστής με βαθμό Εφέτη τακτικού διοικητικού δικαστηρίου, που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου της Διεύθυνσης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, έπειτα από αίτηση της Ε.Τ.Α.Α.Ε. Τα υπόλοιπα μέλη του είναι τεχνολόγοι ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας, μέλη της Ε.Τ.Α.Α.Ε., που κληρώνονται δημόσια εντός του μηνός Νοεμβρίου κάθε δεύτερου έτους από το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Τ.Α.Α.Ε. από κατάλογο, ο οποίος συντάσσεται με απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου και στον οποίο εντάσσονται τεχνολόγοι ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας, μέλη της Ε.Τ.Α.Α.Ε., με δεκαετή τουλάχιστον άσκηση του επαγγέλματος, σε αριθμό δεκαπλάσιο του προς κλήρωση αριθμού μελών. Χρέη Γραμματέα του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου, αρμόδιου για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεών του, ασκεί ο εκάστοτε Γενικός Γραμματέας του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία των μελών του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι διετής και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του επομένου της κλήρωσης έτους.

4.Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο σε πρώτο βαθμό για τα πειθαρχικά παραπτώματα των μελών της Ε.Τ.Α.Α.Ε. και έχει την εξουσία επιβολής των ποινών της έγγραφης επίπληξης και του προστίμου. Οι ποινές της προσωρινής και της οριστικής διαγραφής από την Ε.Τ.Α.Α.Ε. επιβάλλονται μόνο από το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Αν το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο κρίνει ότι πρέπει να επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της διαγραφής από την Ε.Τ.Α.Α.Ε., παραπέμπει την υπόθεση στο Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

5.Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδικάζει α) σε πρώτο βαθμό, τις πειθαρχικές υποθέσεις, λόγω μείζονος σπουδαιότητας, κατόπιν παραπομπής τους από το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο και β) σε δεύτερο βαθμό, τις εφέσεις κατά των αποφάσεων του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου. Επίσης, είναι αρμόδιο για την εκδίκαση, σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, των πειθαρχικών παραπτωμάτων των μελών του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου και των Διοικουσών Επιτροπών των Περιφερειακών Τμημάτων της Ε.Τ.Α.Α.Ε.

 

Άρθρο 13

Διαδικασία ενώπιον του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου

1.Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται από το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν απόφασης ή παραγγελίας του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου ή της Διοικούσας Επιτροπής Περιφερειακού Τμήματος ή κατόπιν έγγραφης αναφοράς ή ανακοίνωσης δημόσιας αρχής ή έπειτα από αίτηση κάθε ενδιαφερομένου.

2.Ο Πρόεδρος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζει, με απόφασή του, ένα μέλος του συμβουλίου ως εισηγητή. Ο εισηγητής υποχρεούται να διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση, να καλέσει και να εξετάσει ενόρκως μάρτυρες και να ενεργήσει κάθε απαραίτητη κατά την κρίση του πράξη για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

3.Μετά από την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης, ο εισηγητής συντάσσει και υποβάλλει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο το πόρισμά του. Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, αφού εκτιμήσει τα στοιχεία του φακέλου, αποφαίνεται, με αιτιολογημένη απόφασή του, είτε για τη θέση της υπόθεσης στο αρχείο, οπότε και ενημερώνει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης τον εγκαλούμενο τεχνολόγο ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας και τον εγκαλούντα, είτε παραγγέλλει στον εισηγητή της υπόθεσης να συντάξει κατηγορητήριο.

4.Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφαίνεται αιτιολογημένα εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημέρων από την υποβολή προς αυτό του κατηγορητηρίου από τον εισηγητή, αν θα ασκηθεί πειθαρχική δίωξη ή όχι. Σε καταφατική περίπτωση, το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο ασκεί πρωτοβάθμια πειθαρχική δικαιοδοσία.

5.Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδίδει οριστική απόφαση εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης. Αν για την ίδια πράξη έχει ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του τεχνολόγου ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας, το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο δύναται να αναστείλει, κατά την κρίση του, την πειθαρχική δίωξη μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης από τα ποινικά δικαστήρια.

Οι διαπιστώσεις που εμπεριέχονται σε αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή αμετάκλητο βούλευμα για την ύπαρξη ή μη ορισμένων γεγονότων γίνονται δεκτές και στην πειθαρχική δίκη.

6.Ο Πρόεδρος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου υποχρεούται, επί ποινή ακυρότητας της δίωξης και της ποινής που τυχόν επιβληθεί, να επιδώσει με δικαστικό επιμελητή κλήση στον τεχνολόγο ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας που διώκεται πειθαρχικά, να λάβει ενυπόγραφα γνώση του κατηγορητηρίου και των εγγράφων της υπόθεσης και να απολογηθεί. Στην κλήση σε απολογία, η οποία επιδίδεται με απόδειξη, περιγράφεται σαφώς το αποδιδόμενο παράπτωμα.

7.Η προθεσμία που δίνεται στον τεχνολόγο ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας που διώκεται πειθαρχικά, προκειμένου να λάβει γνώση του κατηγορητηρίου και να απολογηθεί, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από πέντε (5) και μεγαλύτερη από δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της κλήσης.

Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου δύναται να παραταθεί μία (1) φορά και έως το τριπλάσιο της αρχικής προθεσμίας, μετά από αιτιολογημένη έγγραφη αίτηση του διωκόμενου.

8.Μετά από την απολογία ή την υποβολή έγγραφου απολογητικού υπομνήματος ή την πάροδο της ταχθείσας για τον σκοπό αυτόν προθεσμίας, το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδίδει την απόφασή του εντός προθεσμίας (8) ημερών από την ημέρα της συνεδρίασης. Κατά τη διαδικασία ενώπιον του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ο πειθαρχικά διωκόμενος μπορεί να παρίσταται με πληρεξούσιο δικηγόρο.

9.Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί να εξετάζει μάρτυρες κατά την κρίση του και, μετά από την απολογία του πειθαρχικά διωκομένου ή, αν αυτός δεν εμφανίζεται, αφού διαπιστωθεί ότι αυτός έχει νόμιμα κληθεί, εκδίδει απόφαση. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, μπορεί να διατάξει τη συμπλήρωση του κατηγορητηρίου και της ανάκρισης.

10.Η απόφαση του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου υπογράφεται από τον Πρόεδρο και όλα τα μέλη του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, είναι αιτιολογημένη και επιδίδεται εντός προθεσμίας οκτώ (8) ημερών από την έκδοσή της στον ενδιαφερόμενο τεχνολόγο ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας, κοινοποιείται δε στη Διοικούσα Επιτροπή του οικείου Περιφερειακού Τμήματος, του οποίου ο πειθαρχικά διωκόμενος είναι μέλος, ή στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον έχουν δικαίωμα έφεσης, σύμφωνα με το άρθρο 14.

11.Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και κατά την εκδίκαση υποθέσεων από το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο μετά από παραπομπή.

 

Άρθρο 14

Διαδικασία ενώπιον του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου - Ένδικα μέσα

1.Κατά της απόφασης του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, με την οποία επιβάλλεται οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, επιτρέπεται η άσκηση έφεσης ενώπιον του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έγγραφη κοινοποίηση της απόφασης στον τεχνολόγο ακτινολογίας - ακτινοθεραπείας, μέλος της Ένωσης Τεχνολόγων Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας Ελλάδας (Ε.Τ.Α.Α.Ε.), στον οποίο επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή. Η προθεσμία υποβολής έφεσης παρατείνεται κατά δεκαπέντε (15) ημέρες, αν ο τεχνολόγος ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας κατοικεί εκτός της Περιφέρειας Αττικής, και κατά τριάντα (30) ημέρες, αν κατοικεί στο εξωτερικό ή αν, κατά την κρίση του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου, συντρέχει περίπτωση ανωτέρας βίας.

2.Δικαίωμα άσκησης έφεσης έχουν, επίσης: α) ο εγκαλών, β) το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, αν η δίωξη ασκήθηκε μετά από απόφαση ή παραγγελία του, και γ) η Διοικούσα Επιτροπή του οικείου Περιφερειακού Τμήματος, αν η δίωξη ασκήθηκε μετά από απόφαση ή παραγγελία της.

3.Η προθεσμία άσκησης και η άσκηση της έφεσης έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα.

4.Η έφεση κατατίθεται στον Γραμματέα του Πειθαρχικού Συμβουλίου που εξέδωσε την εκκαλούμενη απόφαση. Ο Γραμματέας συντάσσει πράξη κατάθεσης, η οποία υπογράφεται από τον ίδιο και τον εκκαλούντα και αποστέλλεται εντός δέκα (10) ημερών, με τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα στη Γραμματεία του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

5.Η έφεση εκδικάζεται από το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκηση της έφεσης.

6.Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή του, να απορρίψει την έφεση ή να μεταρρυθμίσει υπέρ του εκκαλούντος ή να εξαφανίσει την εκκαλουμένη απόφαση. Για τον σκοπό αυτόν μπορεί να εξετάσει κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο.

7.Η απόφαση του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι αμετάκλητη και εκδίδεται εντός τριμήνου από τη διαβίβαση της υπόθεσης σε αυτό. Η απόφαση του πρώτου εδαφίου διαβιβάζεται άμεσα στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο ή στη Διοικούσα Επιτροπή του οικείου Περιφερειακού Τμήματος και επιδίδεται αμελλητί στον ενδιαφερόμενο τεχνολόγο ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας. Κατά της απόφασης του ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου επιτρέπεται η προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

Άρθρο 15

Αίτηση εξαίρεσης μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου

1.Οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας για την εξαίρεση δικαστών εφαρμόζονται αναλόγως και για τα μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων της Ένωσης Τεχνολόγων Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας Ελλάδας (Ε.Τ.Α.Α.Ε.).

2.Η αίτηση εξαίρεσης επιδίδεται στον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Για την αίτηση εξαίρεσης το πειθαρχικό συμβούλιο αποφασίζει αιτιολογημένα με συμμετοχή των νόμιμων αναπληρωτών, των μελών των οποίων ζητείται η εξαίρεση. Τα μέλη που εξαιρούνται αντικαθίστανται από τα αναπληρωματικά τους. Αν εξαιρεθούν το τακτικό και το αναπληρωματικό του μέλος, το συμβούλιο συνεδριάζει με τα υπόλοιπα μέλη του, εφόσον έχει απαρτία. Η εξαίρεση αναπληρωματικού μέλους μπορεί να ζητηθεί και την ημέρα της συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή το συμβούλιο αποφασίζει αμέσως επί της αίτησης εξαίρεσης με τα υπόλοιπα μέλη του.

3.Οταν ζητείται η εξαίρεση ολόκληρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή τόσων από τα μέλη του, ώστε να μην καθίσταται εφικτή η νόμιμη συγκρότησή του, η αίτηση διαβιβάζεται από τον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Τ.Α.Α.Ε. και το Πειθαρχικό Συμβούλιο αναστέλλει τις εργασίες του μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της αίτησης εξαίρεσης από το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο.

4.Αν η αίτηση εξαίρεσης μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου γίνει δεκτή και δεν υπολείπεται επαρκής αριθμός για τη συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, η υπόθεση παραπέμπεται από το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Τ.Α.Α.Ε. στο Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

5.Τεχνολόγος ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας που διώκεται πειθαρχικά μπορεί να ζητήσει την εξαίρεση των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου μία (1) φορά μόνο κατά βαθμό δικαιοδοσίας.

 

Άρθρο 16

Πειθαρχική απόφαση

1.Οι πειθαρχικές αποφάσεις εκδίδονται εγγράφως και αναφέρουν υποχρεωτικά:

α) τον τόπο και τον χρόνο έκδοσης, β) τα ονόματα των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου και του ασκούντος καθήκοντα ανακριτή, γ) το όνομα του κριθέντος και το αποδιδόμενο σε αυτόν πειθαρχικό παράπτωμα, όπως και τον χρόνο και τόπο τέλεσής του,

δ) την έγγραφη απολογία και όλα τα σχετικά έγγραφα που υπέβαλε ο κριθείς και τα κύρια σημεία της προφορικής απολογίας του, εφόσον εκλήθη προς τούτο, ε) το αιτιολογικό της απόφασης, στ) την απόφαση, αθώωση ή επιβαλλόμενη ποινή, και την πλειοψηφία με την οποία ελήφθη.

2.Οι αποφάσεις υπογράφονται από τον Πρόεδρο και όλα τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, κοινοποιούνται στον κριθέντα και τηρούνται στα αρχεία της Γραμματείας του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Τεχνολόγων Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας Ελλάδας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΠΟΡΟΙ -ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

 

Άρθρο 17

Κανονισμός Λειτουργίας

Με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Ένωσης Τεχνολόγων Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας Ελλάδας ρυθμίζονται θέματα που αφορούν: α) τη σύγκληση, την απαρτία, τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λήψης των αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων της Κεντρικής Διοίκησης και τις Περιφερειακές Συνελεύσεις των Περιφερειακών Τμημάτων, β) τη σύγκληση, τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λήψης των αποφάσεων από το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο και τη Διοικούσα Επιτροπή κάθε Περιφερειακού Τμήματος,

γ) την εκλογή και τη σύνθεση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοικούσας Επιτροπής κάθε Περιφερειακού Τμήματος,

δ) την εκλογή των μελών και τη συγκρότηση της Κεντρικής Εξελεγκτικής Επιτροπής και της Εξελεγκτικής Επιτροπής κάθε Περιφερειακού Τμήματος, καθώς και ε) την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των αντιπροσώπων κάθε προσυνεδριακής Περιφερειακής Συνέλευσης στη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων.

 

Άρθρο 18

Επιτροπές και ομάδες εργασίας

Με αποφάσεις του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτούνται επιτροπές και ομάδες εργασίας για την υλοποίηση των καταστατικών σκοπών της Ένωσης Τεχνολόγων Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας Ελλάδας (Ε.Τ.Α.Α.Ε.) και την προαγωγή του επιστημονικού έργου της. Οι όροι συγκρότησης, λειτουργίας και κατάργησης των επιτροπών και των ομάδων εργασίας του πρώτου εδαφίου καθορίζονται με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Ε.Τ.Α.Α.Ε.

 

Άρθρο 19

Πόροι - Διαχείριση

1.Πόροι της Ένωσης Τεχνολόγων Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας Ελλάδας (Ε.Τ.Α.Α.Ε.) είναι: α) τα έσοδα από την εγγραφή νέων μελών, β) η ετήσια εισφορά των τακτικών μελών, γ) τα δικαιώματα από την έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων,

δ) έκτακτες εισφορές των τακτικών μελών, μετά από απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του και επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση, ε) επιχορηγήσεις, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στ) δωρεές ή κληροδοτήματα, ζ) έσοδα από την υλοποίηση προγραμμάτων, η) έσοδα από την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, θ) έσοδα από τις διαφημιστικές καταχωρίσεις στο περιοδικό και τα ενημερωτικά έντυπα που εκδίδει, καθώς και ι) κάθε ποσό που εισπράττεται για νόμιμη αιτία και προκειμένου να προαχθούν οι σκοποί της.

2.Η διαχείριση και η αξιοποίηση της περιουσίας της Ε.Τ.Α.Α.Ε., καθώς και η εποπτεία και ο έλεγχος των οικονομικών και διαχειριστικών πράξεών της ανήκουν αποκλειστικά στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, τη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων και την Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή.

 

Άρθρο 20

Θέσεις προσωπικού

1.Για την πλήρωση των θέσεων που συστήνονται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 23 η Ένωση Τεχνολόγων Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας Ελλάδας (Ε.Τ.Α.Α.Ε.) δύναται να προσλαμβάνει προσωπικό και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε μορφής ή με έμμισθη εντολή.

2.Οι προσλήψεις προσωπικού για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ε.Τ.Α.Α.Ε. γίνονται από το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Τ.Α.Α.Ε. Οι αποδοχές, αποζημιώσεις και τα έξοδα των υπαλλήλων της Ε.Τ.Α.Α.Ε. καλύπτονται από ίδιους πόρους της Ε.Τ.Α.Α.Ε. και δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

Άρθρο 21

Κώδικας Δεοντολογίας Τεχνολόγων Ακτινολογίας - Ακτινοθεραπείας

Με τον Κώδικα Δεοντολογίας Τεχνολόγων Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας καθορίζονται οι κανόνες που διέπουν το επάγγελμα του τεχνολόγου ακτινολογίας - ακτινοθεραπείας, οι σχέσεις με τους ασθενείς, τους ιατρούς και το λοιπό προσωπικό με το οποίο συνεργάζεται.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Άρθρο 22

Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή

1.Μέχρι την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης της Ένωσης Τεχνολόγων Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας Ελλάδας (Ε.Τ.Α.Α.Ε.), ορίζεται Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή με απόφαση του Υπουργού Υγείας, έπειτα από εισήγηση της Ένωσης Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος Δημοσίου (Ε.Τ.Α.Ε.Δ.). Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή αποτελείται από έντεκα (11) τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου ορίζονται ο Πρόεδρος, οι Α' και Β' Αντιπρόεδροι, ο Γενικός Γραμματέας, o Γραμματέας Οργανωτικού, ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων και ο Ταμίας. Η θητεία της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο (2) ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία διορισμού της και δύναται να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Υγείας μόνο για το διάστημα που απαιτείται έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάδειξης των οργάνων διοίκησης της Ε.Τ.Α.Α.Ε. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή υποχρεούται να κινήσει αμέσως τις διαδικασίες ανάδειξης των οργάνων διοίκησης της Ε.Τ.Α.Α.Ε.

2.Μέχρι την ανάδειξη του πρώτου Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Τ.Α.Α.Ε., η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) την ενημέρωση των τεχνολόγων ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας σε όλη τη χώρα,

β) τη μέριμνα για την εγγραφή όλων των τεχνολόγων ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας στην Ε.Τ.Α.Α.Ε. και τη χορήγηση των σχετικών βεβαιώσεων εγγραφής,

γ) τη σύγκληση Περιφερειακών Συνελεύσεων σε όλα τα Περιφερειακά Τμήματα και τη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησής τους, καθώς και αντιπροσώπων στη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων,

δ) τη μέριμνα για την υλοποίηση του σκοπού του άρθρου 4,

ε) την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν στο πλαίσιο υλοποίησης των παραπάνω αρμοδιοτήτων και αφορούν στη διοικητική, οικονομική και διαχειριστική λειτουργία της Ε.Τ.Α.Α.Ε.,

στ) τη διενέργεια πάσης φύσεως πράξεων που αφορούν στη διοικητική, οικονομική και διαχειριστική λειτουργία της Ε.Τ.Α.Α.Ε. και

ζ) τη συλλογική εκπροσώπηση των τεχνολόγων ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας για σύναψη συμβάσεων με οργανισμούς ή άλλους φορείς για παροχή ιατρικών υπηρεσιών, οι όροι των οποίων δεσμεύουν όλους τους τεχνολόγους ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας που ασκούν το επάγγελμα, και τη σύναψη και τροποποίηση των συμβάσεων αυτών.

3.Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή δύναται, με απόφασή της, να εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Ταμία για τη διενέργεια των πράξεων αρμοδιότητάς της.

4.Μετά την ανάδειξη του πρώτου Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Τ.Α.Α.Ε., η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή παύει να υφίσταται και αποδίδει διοικητικό, οικονομικό και διαχειριστικό απολογισμό στο εκλεγμένο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο που αφορά στη διάρκεια της θητείας της. Προς τον σκοπό αυτόν υπογράφεται πρακτικό παράδοσης παραλαβής.

5.Τα μέλη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, εφόσον έχουν την υπαλληλική ιδιότητα, διατηρούν, καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας τους, όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή, συμπεριλαμβανομένων των αδειών από την υπηρεσία τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

6.Έδρα της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής ορίζεται η Αθήνα.

7.Στο πλαίσιο εκπλήρωσης των αρμοδιοτήτων της η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή δύναται να προσλαμβάνει προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, έμμισθη εντολή ή σύμβαση έργου, για το χρονικό διάστημα από τον ορισμό της έως την εκλογή των οργάνων διοίκησης της Ε.Τ.Α.Α.Ε. Οι αποδοχές, αποζημιώσεις και τα έξοδα των υπαλλήλων καλύπτονται από ίδιους πόρους της Ε.Τ.Α.Α.Ε. και δεν βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

8.Τα έξοδα της μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των μελών της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής κατά τις περιοδείες τους στην Περιφέρεια, για τις ανάγκες διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του πρώτου Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, καλύπτονται από την Ε.Τ.Α.Α.Ε., με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 23

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1.α) Με απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του και επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων δύναται να προβλέπεται, μετά τη λειτουργία των κατά περίπτωση αρμόδιων Περιφερειακών Τμημάτων και τη διενέργεια των εγγραφών των μελών από αυτά σύμφωνα με το άρθρο 7, ότι ποσοστό των εισφορών που τα Περιφερειακά Τμήματα εισπράττουν με την εγγραφή των μελών αποδίδεται στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Τ.Α.Α.Ε. Με όμοια απόφαση δύναται να μεταβάλλεται το ποσοστό των εισφορών που τα Περιφερειακά Τμήματα αποδίδουν στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο.

β) Τα ποσά της εγγραφής της παρ. 1 του άρθρου 7 και της ετήσιας εισφοράς της παρ. 2 του ίδιου άρθρου δύνανται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Τ.Α.Α.Ε., η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του.

2.Με απόφαση του Υπουργού Υγείας συγκροτείται το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο της παρ. 3 του άρθρου

12.

3.Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από εισήγηση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής ή, κατά περίπτωση, της Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και ο τρόπος ίδρυσης των Περιφερειακών Τμημάτων, οι ειδικότερες αρμοδιότητες, καθώς και η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ αυτών και της Κεντρικής Διοίκησης. Με την ίδια ή όμοια απόφαση, μετά από εισήγηση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής ή, κατά περίπτωση, της Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων, εκδίδεται Κανονισμός Λειτουργίας της Ε.Τ.Α.Α.Ε.

4.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών και Εσωτερικών συνιστώνται στην Κεντρική Διοίκηση της Ε.Τ.Α.Α.Ε. και στα Περιφερειακά Τμήματά της, κατά κλάδο, οι αναγκαίες για τη λειτουργία της οργανικές θέσεις προσωπικού, καθορίζονται τα απαιτούμενα για την κάθε θέση προσόντα, καθώς και οι αντίστοιχες αρμοδιότητες.

5.Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από πρόταση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Τ.Α.Α.Ε., εκδίδεται και τροποποιείται ο Κώδικας Δεοντολογίας Τεχνολόγων Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας του άρθρου 21.

 

Άρθρο 24

Μεταβατικές διατάξεις

Το άρθρο 8 εφαρμόζεται και για εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αιτήσεις για την έκδοση βεβαίωσης άσκησης του επαγγέλματος του τεχνολόγου ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας.

 

ΜΕΡΟΣ Γ'

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

 

Άρθρο 25

Παράταση ισχύος επειγουσών ρυθμίσεων για το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών

1.Η ισχύς του άρθρου 205 του ν. 4820/2021 (Α' 130), περί της υποχρέωσης επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης από τους εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

2.Η ισχύς του άρθρου τριακοστού δεύτερου του ν. 4771/2021 (Α' 16), περί λειτουργίας εμβολιαστικών κέντρων, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

3.Η ισχύς του άρθρου 58 του ν. 4764/2020 (Α' 256), περί διενέργειας εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

4.H ισχύς του άρθρου 74 του ν. 4761/2020 (Α' 248), περί της Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

5.Η ισχύς του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 (Α' 68), περί των φορέων υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

6.Η ισχύς του άρθρου 52Α του ν. 4764/2020, περί ένταξης ιδιωτών ιατρών κάθε ειδικότητας στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

 

Άρθρο 26

Παράταση ισχύος των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ιατρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19

1. Η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου των ιατρών που έχουν τοποθετηθεί, κατ' εφαρμογή του άρθρου τεσσαρακοστού έκτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), και της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού δεύτερου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022. Η περαιτέρω παράταση κατ' εφαρμογή του πρώτου εδαφίου απομειώνει τον χρόνο ειδικότητας, εφόσον οι ιατροί έχουν τοποθετηθεί σε κενή θέση ειδικευομένου της ειδικότητας, στην οποία έχουν κάνει αίτηση να ειδικευτούν, και υλοποιείται το προβλεπόμενο γι' αυτήν την ειδικότητα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σύμφωνα με βεβαίωση του Διευθυντή της οικείας κλινικής.

2.Η παράταση των συμβάσεων της παρ. 1 δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α' 134).

3.Η δυνατότητα άμεσης πρόσληψης των ιατρών όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι βρίσκονται υπό διορισμό, αλλά δεν έχει εκδοθεί ακόμη η απόφαση τοποθέτησής τους από το Υπουργείο Υγείας κατ' εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου τριακοστού δεύτερου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

 

Άρθρο 27

Παράταση προθεσμίας πρόσληψης επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού

Η ισχύς του άρθρου εικοστού όγδοου του ν. 4737/2020 (Α' 204) και του άρθρου 9 του ν. 4790/2021 (Α' 48), περί διενέργειας προσλήψεων επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

 

Άρθρο 28

Παράταση ισχύος διατάξεων περί μετακινήσεων προσωπικού

1.Η ισχύς του άρθρου πέμπτου του ν. 4693/2020 (Α' 116), περί μετακινήσεων του πάσης φύσεως προσωπικού των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

2.Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου εικοστού όγδοου του ν. 4737/2020 (Α' 204), περί μετακινήσεων ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως προσωπικού από Τοπικές Μονάδες Υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

3.Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), περί μετακινήσεων επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και κέντρων υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

4.Η ισχύς της παρ. 4 του άρθρου 49 του ν. 4825/2021 (Α' 157), περί της δυνατότητας μετακίνησης προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας με απόφαση του Προέδρου του και της πειθαρχικής αξιολόγησης και τιμώρησης της μη συμμόρφωσης με το περιεχόμενο της απόφασης μετακίνησης, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

5.Η ισχύς της παρ. 5 του άρθρου 49 του ν. 4825/2021, περί της δυνατότητας μετακίνησης ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως προσωπικού Τοπικών Ομάδων Υγείας με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

6.Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α' 76), περί μετακίνησης ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

 

Άρθρο 29

Παράταση ισχύος της δυνατότητας σύναψης συμβάσεων για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ' οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19»

Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), περί της σύναψης συμβάσεων για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ' οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19», παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

 

Άρθρο 30

Παράταση ισχύος των συμβάσεων και καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης παιδιάτρων ως οικογενειακών ιατρών

1.Η ισχύς των υφιστάμενων συμβάσεων των παιδιάτρων ως οικογενειακών ιατρών των άρθρων 6 και 11 του ν. 4486/2017 (Α' 115) και των ασκούντων καθήκοντα οικογενειακού ιατρού ιδιωτών παιδιάτρων παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022, ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης τους, με τους ίδιους όρους.

2.Η μηνιαία αποζημίωση των ιατρών της παρ. 1 ορίζεται για το χρονικό διάστημα από 1ης.10.2022 έως 31.12.2022 σε ποσό δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ κατ' ανώτατο όριο.

 

Άρθρο 31

Παράταση ισχύος της κατ' οίκον ή εξ αποστάσεως παροχής ιατρικών υπηρεσιών των συμβεβλημένων ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και ιατρών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας προς ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19

Η ισχύς της παρ. 1 των άρθρων δέκατου έκτου και δέκατου έβδομου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α' 104), περί της δυνατότητας κατ' οίκον ή εξ αποστάσεως παροχής ιατρικών υπηρεσιών των ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και των ιατρών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε ασφαλισμένους και ανασφάλιστους ασθενείς, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

 

Άρθρο 32

Παράταση συμβάσεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και εποπτευόμενων φορέων λόγω κορωνοϊού

1.Η ισχύς του άρθρου τέταρτου του ν. 4737/2020 (Α' 204), περί της δυνατότητας παράτασης, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας, των συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που έχουν συναφθεί βάσει της παρ. 3 του άρθρου 17 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), με τις οποίες προσλήφθηκε προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022. Η παράταση των συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α' 134).

2.Η ισχύς του άρθρου 28 του ν. 4865/2021 (Α' 238), περί της δυνατότητας παράτασης των συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του προσωπικού φύλαξης, σίτισης και καθαριότητας της Κεντρικής Υπηρεσίας και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

 

Άρθρο 33

Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την εργασία καθ' υπέρβαση του ωραρίου των εργαζομένων στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών και στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας

Η ισχύς του άρθρου 169 του ν. 4876/2021 (Α' 251), περί της εργασίας καθ' υπέρβαση του ωραρίου των εργαζομένων στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ.) και στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

 

Άρθρο 34

Παράταση συμβάσεων εργασίας επικουρικού προσωπικού σε προνοιακούς φορείς

1.Οι συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, που έχουν συναφθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου εικοστού πρώτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76) και της κατ' εξουσιοδότησή του εκδοθείσας υπ' αρ. 12549/4426/16.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών (Β'868), για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, και οι συμβάσεις που συνήφθησαν κατ' εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 4837/2021 (Α' 178), δύνανται να παραταθούν, από τη λήξη τους, έως την 31η.12.2022. Η παράταση των συμβάσεων, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές, ούτε εμπίπτει στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (Α' 134).

2.Συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, που συνάπτονται μετά τη δημοσίευση του παρόντος, κατ' εφαρμογή του άρθρου εικοστού πρώτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και της υπουργικής απόφασης της παρ. 1, δεν δύνανται να έχουν ημερομηνία λήξης μετά την 31η.12.2022.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

 

Άρθρο 35

Παράταση ισχύος συμβάσεων έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19

Οι συμβάσεις έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού, που έχουν συναφθεί κατ' εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α' 76), παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι την 31η.12.2022, ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης τους. Η παρούσα καταλαμβάνει και συμβάσεις που έληξαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, εφόσον συνέτρεξαν οι ανωτέρω συνθήκες και προϋποθέσεις.

 

Άρθρο 36

Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την πρόσληψη προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας

1.Η ισχύς της παρ. 3 του άρθρου δέκατου έβδομου του ν. 4737/2020 (Α' 204), ως προς τη δυνατότητα πρόσληψης για χρονικό διάστημα έως τεσσάρων (4) μηνών ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

2.Οι συμβάσεις έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού, που έχουν συναφθεί κατ' εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου δέκατου έβδομου του ν. 4737/2020, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, παρατείνονται αυτοδικαίως έως την 31η.12.2022, ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης τους. Η παρούσα καταλαμβάνει και συμβάσεις που έληξαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, εφόσον συνέτρεξαν οι ανωτέρω συνθήκες και προϋποθέσεις.

 

Άρθρο 37

Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την υπερωριακή απασχόληση προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας

Η ισχύς του άρθρου 11 του ν. 4790/2021 (Α' 48), ως προς την υπερωριακή απασχόληση προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

 

Άρθρο 38

Παράταση ισχύος της διάθεσης ιατρικού προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας σε Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων

Η ισχύς του άρθρου 66 του ν. 4764/2020 (Α' 256), ως προς τη δυνατότητα διάθεσης του ιατρικού προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας σε Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

 

Άρθρο 39

Παράταση ανάθεσης υπηρεσιών από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας για την εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους

Η ισχύς του άρθρου δωδέκατου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76), ως προς τη δυνατότητα ανάθεσης υπηρεσιών από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας για την εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

 

Άρθρο 40

Συμβάσεις ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για κάλυψη των αναγκών των δομών της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016

Συμβάσεις με ιατρούς, οι οποίες έχουν συναφθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) δυνάμει του άρθρου 41 του ν. 4058/2012 (Α' 63) με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, για την κάλυψη των αναγκών των δομών της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 (Α' 51), και των οποίων η ισχύς είτε έληξε πριν από τη δημοσίευση του παρόντος είτε είναι ακόμη σε ισχύ, παρατείνονται από τη λήξη τους για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης, με αιτιολογημένη απόφαση του Ε.Ο.Δ.Υ.

 

Άρθρο 41

Παράταση ισχύος συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνουτου Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας και κάλυψη αναγκών εστίασης και σίτισης

Η ισχύς του άρθρου δωδέκατου του ν. 4812/2021 (Α' 110), ως προς τις συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, που έχει συνάψει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας για τις ανάγκες φύλαξης και καθαριότητας των κτιρίων της ευθύνης του και των περιβαλλόντων αυτών χώρων, καθώς και για τις ανάγκες εστίασης και σίτισης, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

 

Άρθρο 42

Παρατάσεις ισχύος άλλων έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

1.Η ισχύς του άρθρου 73 του ν. 4761/2020 (Α' 248), περί διενέργειας ελέγχων φορείας του κορωνοϊού COVID-19 για επιδημιολογικούς λόγους, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

2.α. Η ισχύς του άρθρου 47 του ν. 4753/2020 (Α' 227), περί υγειονομικής κάλυψης ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α' 21), που χρήζουν νοσηλείας, ανεξαρτήτως της φύσης της ασθένειάς τους, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

β. Η ισχύς του άρθρου πεντηκοστού τέταρτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), περί της δυνατότητας ένταξης των άπορων και ανασφάλιστων ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου σε συμβεβλημένες με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας μονάδες αιμοκάθαρσης του ιδιωτικού τομέα για τη διενέργεια τακτικών αιμοκαθάρσεων, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

3.Η ισχύς του άρθρου δέκατου τέταρτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α' 104), ως προς τη δυνατότητα απασχόλησης ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας λόγω της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

4.Η ισχύς των παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α' 76), ως προς την ένταξη στο δυναμικό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των νοσοκομείων και κάθε οργανικής μονάδας του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την αποζημίωση εθελοντικού ή αναγκαστικά διατιθέμενου ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού από τον ιδιωτικό τομέα για την κάλυψη των αναγκών δημόσιας υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

5.Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4753/2020 (Α' 227), ως προς την απασχόληση συνταξιούχων ιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

6.Η ισχύς του άρθρου εξηκοστού πέμπτου του ν. 4812/2021 (Α' 110), ως προς τη διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (rapid test ή PCR) για τις ανάγκες της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός και εκτός Ελλάδος, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

7.Η ισχύς του άρθρου 3 του ν. 4790/2021 (Α' 48), περί της διενέργειας μοριακού ελέγχου ανίχνευσης (τεστ PCR) κορωνοϊού COVID-19 στους υπόχρεους για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

8.Η ισχύς του άρθρου 46 του ν. 4790/2021, ως προς τον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο για τον κορωνοϊό COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

 

Άρθρο 43

Παράταση ισχύος των όρων χρήσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και της υποχρέωσης ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19

Η ισχύς του άρθρου τριακοστού πρώτου του ν. 4737/2020 (Α' 204), περί των όρων χρήσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και της υποχρέωσης ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

 

Άρθρο 44

Παράταση ισχύος της διενέργειας δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) από τους Ο.Τ.Α. α' βαθμού

Η ισχύς της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), ως προς την προμήθεια ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test), όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 98 του ν. 4796/2021 (Α' 63), παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

 

Άρθρο 45

Παράταση ισχύος των ρυθμίσεων περί διάθεσης αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 με κρατική μέριμνα

1.Η ισχύς του άρθρου 2 του ν. 4790/2021 (Α' 48), ως προς τη διάθεση αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19, παρατείνεται έως την 31η.12.2022.

2.Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου εξηκοστού ογδόου του ν. 4812/2021 (Α' 110) ως προς την πρόβλεψη επιπλέον σημείων διάθεσης στους δικαιούχους, με κρατική μέριμνα, αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

 

Άρθρο 46

Παράταση ισχύος της διαδικασίας χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς

Η ισχύς του άρθρου τριακοστού έβδομου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), περί της διαδικασίας χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

 

Άρθρο 47

Παράταση ισχύος της διαδικασίας αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισμό

Η ισχύς του άρθρου πεντηκοστού πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), περί της διαδικασίας αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισμό, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

 

Άρθρο 48

Παράταση ισχύος της εισαγωγής μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, της δωρεάν διάθεσής της για ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών και της άδειας παραγωγής αντισηπτικών για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

1.Η ισχύς του άρθρου εικοστού τρίτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), περί της εισαγωγής μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

2.Η ισχύς του άρθρου 17 του ν. 4690/2020 (Α' 104), περί της δωρεάν διάθεσης αιθυλικής αλκοόλης προς το Υπουργείο Υγείας από νόμιμους κατόχους και από τα αζήτητα αποθέματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για χρήση από νοσοκομεία, θεραπευτήρια και λοιπά ιδρύματα του Δημοσίου για ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

3.Η ισχύς των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/2020 (Α' 74), ως προς την παραγωγή αντισηπτικών για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται έως την 31η.12.2022.

 

Άρθρο 49

Παράταση ισχύος της δυνατότητας μετατροπής χρήσης κλινών για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Η ισχύς του άρθρου τριακοστού της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), περί της δυνατότητας μετατροπής χρήσης κλινών για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

 

Άρθρο 50

Παράταση ισχύος των δυνατοτήτων αναγκαστικής ή μη διάθεσης για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας

1. Η ισχύς του άρθρου τέταρτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α' 76), ως προς τη δυνατότητα αναγκαστικής διάθεσης χώρων στο Δημόσιο για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

2. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4745/2020 (Α' 214), περί δυνατότητας διάθεσης επιμέρους χώρων ιδιωτικών θεραπευτηρίων, δομών υγείας, παρόχων υπηρεσιών υγείας, κέντρων αποκατάστασης, καθώς και ιατρικού, νοσηλευτικού, βοηθητικού προσωπικού ιδιωτικών παρόχων υπηρεσιών υγείας προς το Δημόσιο, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

 

Άρθρο 51

Παράταση ισχύος αποζημίωσης ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19

Η ισχύς του άρθρου πεντηκοστού τρίτου του ν. 4812/2021 (Α' 110), περί της αποζημίωσης ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

 

Άρθρο 52

Παράταση ισχύος της δυνατότητας επίταξης ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και της αποζημίωσης της χρήσης του προς επίταξη εξοπλισμού

H ισχύς της παρ. 2 του άρθρου έκτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76), περί της δυνατότητας επίταξης κινητών πραγμάτων, ήτοι ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

 

Άρθρο 53

Παράταση ισχύος της χρήσης αεροσκαφών για τη διενέργεια αεροδιακομιδών ασθενών

Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4693/2020 (Α' 116), περί της διάθεσης, οικειοθελούς προσφοράς και επίταξης αεροσκαφών για τη διενέργεια αεροδιακομιδών ασθενών, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

 

Άρθρο 54

Παράταση ισχύος της χρήσης πλωτών μέσων για τη διακομιδή διά θαλάσσης ασθενών

H ισχύς του τριακοστού πρώτου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), περί της διάθεσης, οικειοθελούς προσφοράς και επίταξης πλωτών μέσων για τη διακομιδή δια θαλάσσης ασθενών νοσούντων με κορωνοϊό COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

 

Άρθρο 55

Παράταση ισχύος της δυνατότητας διάθεσης ειδικού εξοπλισμού Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. και έκτακτης ανάπτυξης κλινών Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ.

Η ισχύς του άρθρου δέκατου τρίτου της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 157), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020 (Α' 177), περί της δυνατότητας διάθεσης ειδικού εξοπλισμού Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) και Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας (Μ.Α.Φ.) και έκτακτης ανάπτυξης κλινών Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. λόγω έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

 

Άρθρο 56

Παράταση ισχύος της ρύθμισης για τη διάθεση εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών νοσηλείας, κλινών αυξημένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας των στρατιωτικών νοσοκομείων και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού στο Δημόσιο

Η ισχύς του άρθρου τρίτου του ν. 4889/2022 (Α' 21), περί της δυνατότητας διάθεσης άνευ αντιτίμου στο Δημόσιο εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών νοσηλείας, κλινών αυξημένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας των στρατιωτικών νοσοκομείων και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

 

Άρθρο 57

Παράταση ισχύος ρυθμίσεων ζητημάτων δημοσίων συμβάσεων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19

1.Η ισχύς του άρθρου τρίτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α' 76), περί της σύναψης δημοσίων συμβάσεων για τις προμήθειες υγειονομικού υλικού, φαρμάκων και μέσων προστασίας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

2.Η ισχύς του άρθρου τριακοστού τέταρτου της από 30.3.2020Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), περί των ζητημάτων δημοσίων συμβάσεων του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

3.Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου δέκατου της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 157), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020 (Α' 177), περί της διενέργειας προμηθειών από Υγειονομικές Περιφέρειες ως Κεντρικές Αρχές Αγορών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

4.Η ισχύς του άρθρου ενδέκατου της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020, περί της διενέργειας προμηθειών ιατροτεχνολογικών τεστ για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

5.Η ισχύς του άρθρου πέμπτου της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020, περί των έκτακτων προμηθειών ανταλλακτικών για το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

6.Η ισχύς του άρθρου 48 του ν. 4753/2020 (Α' 227), περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε εξοπλισμό νοσηλείας και την παροχή υπηρεσιών, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

7.Η ισχύς του άρθρου 31 του ν. 4764/2020 (Α' 256), περί της σύναψης συμβάσεων για τις δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

8.Η ισχύς του άρθρου 22 του ν. 4683/2020 (Α' 83), περί της ισχύος συμβάσεων μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και παρόχων του, κατά την περίοδο της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

 

Άρθρο 58

Παράταση ισχύος της διαδικασίας αποδοχής δωρεών

1.Η ισχύς του άρθρου όγδοου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76), περί της διαδικασίας αποδοχής δωρεών ειδών ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού πάσης φύσεως, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων πάσης φύσεως, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

2.Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου πεντηκοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), περί της διαδικασίας χρηματικών δωρεών για απευθείας προμήθεια νοσοκομειακού εξοπλισμού για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

3.Η ισχύς του άρθρου δέκατου τρίτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α' 104), περί της διαδικασίας αποδοχής δωρεών προς τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

4.Η παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 4764/2020 (Α' 256), περί της αποδοχής από τον Υπουργό Υγείας δωρεών για τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

5.Η ισχύς του άρθρου 25 του ν. 4816/2021 (Α' 118), περί της διαδικασίας αποδοχής από πλευράς των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας δωρεών, κινητών, υπηρεσιών και έργων ψηφιακής υποστήριξης προς επίτευξη της ασφαλούς φύλαξης, αποθήκευσης και μεταφοράς φαρμάκων, καθώς και της διενέργειας εμβολίων κατά του COVID-19, από τρίτους, φυσικά και νομικά πρόσωπα, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

 

Άρθρο 59

Παράταση ισχύος δυνατότητας δωρεών Ο.Τ.Α., Κ.Ε.Δ.Ε., ΕΝ.Π.Ε., Π.Ε.Δ. σε νοσοκομεία, λοιπές δημόσιες υγειονομικές μονάδες, Ν.Π.Δ.Δ., ιδρύματα και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες κοινωφελούς σκοπού

Η ισχύς της παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α' 214), περί της δυνατότητας των δήμων και των περιφερειών, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (Π.Ε.Δ.) να προβαίνουν σε δωρεές ιατρικού εξοπλισμού, οικίσκων για διεξαγωγή εξετάσεων ανίχνευσης COVID-19 και ιατροφαρμακευτικού υλικού, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

 

Άρθρο 60

Απλοποίηση διαδικασιών παροχής υπηρεσιών υγείας

1.Η ισχύς του άρθρου πεντηκοστού τρίτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), ως προς τη διαδικασία επανέκδοσης γνωματεύσεων στο πληροφοριακό σύστημα υποβολής δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. e-dapy, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

2.Η ισχύς των προθεσμιών της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4683/2020, ως προς τη θεώρηση παραπεμπτικών κατά την περίοδο διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

3.Η ισχύς του άρθρου εικοστού τρίτου του ν. 4737/2020 (Α' 204), ως προς τη διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και έγκρισης φαρμάκων μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

4.Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4764/2020 (Α' 256), ως προς τις μηνιαίες και επαναλαμβανόμενες γνωματεύσεις χρονίως πασχόντων, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

 

Άρθρο 61

Παράταση θητείας Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας

Η θητεία του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, που συγκροτήθηκε με την υπό στοιχεία Α1β/Γ.Π.οικ.33401/ 13.5.2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.)» (ΑΔΑ: 6ΒΗΛ- 465ΦΥΟ-ΧΜΦ), η οποία είχε ήδη παραταθεί με το άρθρο 40 του ν. 4958/2022 (Α' 142), παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την έκδοση απόφασης του Υπουργού Υγείας για την εκ νέου συγκρότησή του και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει την 31η.12.2022.

 

ΜΕΡΟΣ Δ'

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 62

Ένταξη περιοχών στις άγονες και προβληματικές περιοχές Α' κατηγορίας - Τροποποίηση υποπερ. α8' και α14' περ. α) παρ. 1 άρθρου 1 π.δ. 131/1987, προσθήκη υποπερ. α38' στην περ. α) παρ. 1 άρθρου 1 και κατάργηση υποπερ. β9' περ. β) παρ. 1 άρθρου 1 π.δ. 131/1987

1.Στην υποπερ. α8' της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 131/1987 (Α' 73), περί των περιοχών που χαρακτηρίζονται ως άγονες και προβληματικές λόγω των κοινωνικών, γεωγραφικών, συγκοινωνιακών και οικιστικών τους συνθηκών, προστίθενται οι λέξεις «Ρόδος, Αρχάγγελος, Έμπωνας» και η υποπερ. α8' διαμορφώνεται ως εξής:

«α8. Νομός Δωδεκανήσου: Κάλυμνος, Λέρος, Κάρπαθος, Κώς, Ρόδος, Αρχάγγελος, Έμπωνας.».

2.Η υποπερ. α14' της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 131/1987, τροποποιείται α) με την αντικατάσταση της λέξης «Δερβίζιονα» από τη λέξη «Δερβίζιανα» και β) με την προσθήκη της λέξης «Πράμαντα», και διαμορφώνεται ως εξής:

«α14. Νομός Ιωαννίνων: Δελβινάκι, Μέτσοβο, Δερβίζιανα, Κόνιτσα, Πράμαντα.».

3.Στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 131/1987 προστίθεται υποπερ. α38' ως εξής:

«α38. Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής: Καρυές Αγίου Όρους.».

4.Η υποπερ. β9' της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 131/1987 καταργείται.

 

Άρθρο 63

Παράταση ισχύος συμβάσεων προθέσεων και ορθωτικών μέσων με παρόχους του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» κατά την περίοδο της διάδοσης του κορωνοΐού COVID-19

Η ισχύς των συμβάσεων οι οποίες έχουν συναφθεί μεταξύ του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και των παρόχων του, για την παροχή προθέσεων και ορθωτικών μέσων, και οι οποίες έχουν εγκριθεί με την υπό στοιχεία 514/συν.554/18.4.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

 

Άρθρο 64

Ρύθμιση για την τήρηση των διαδικασιών ανάληψης πίστωσης και προσυμβατικού ελέγχου των συμβάσεων προμήθειας αντιϊκών φαρμάκων κατά του κορωνοϊού COVID-19

Για τις συμβάσεις, οι οποίες συνήφθησαν, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατεπειγόντως για την προμήθεια αντιικών φαρμάκων, κατ' εφαρμογή του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου του ν. 4839/2021 (Α' 181), περί της πρώιμης πρόσβασης σε φάρμακα για την πρόληψη της βαριάς νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, χωρίς να έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες, όπως η αίτηση και ανάληψη ισόποσης πίστωσης και η υποβολή σε προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, χορηγείται αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών. Υπό τον όρο της τήρησης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, οι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια των αντιικών φαρμάκων κατά του κορωνοιού COVID-19 είναι νόμιμες και εκκαθαρίζονται, ενταλματοποιούνται και πληρώνονται σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας.

 

Άρθρο 65

Ρυθμίσεις για τις δαπάνες των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των Υγειονομικών Περιφερειών και των Κέντρων Υγείας

1.Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4332/2015 (Α' 76), ως προς τη νομιμοποίηση δαπανών για την εξόφληση υποχρεώσεων των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και των Υ.Πε., παρατείνεται από τη λήξη της έως τη δημοσίευση του παρόντος.

2.Η ισχύς του δέκατου άρθρου του ν. 4737/2020 (Α' 204), ως προς τη νομιμοποίηση δαπανών των Κέντρων Υγείας για την εξέταση δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται από τη λήξη της έως τη δημοσίευση του παρόντος.

3.Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4715/2020 (Α' 149), ως προς την εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών νοσοκομείων για την εξέταση δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται από τη λήξη της έως τη δημοσίευση του παρόντος.

4.Η ισχύς της παρ. 28 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 (Α' 150), ως προς τη νομιμοποίηση δαπανών που απορρέουν από προμήθειες των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. συμπεριλαμβανομένων των Ψυχιατρικών και των Πανεπιστημιακών Κλινικών, των Νοσοκομείων Αρεταίειο και Αιγινήτειο, του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως τη δημοσίευση του παρόντος.

 

Άρθρο 66

Παράταση παραμονής στα εκπαιδευτικά κέντρα των εξειδικευόμενων ιατρών και οδοντιάτρων, ιατρικές ή οδοντιατρικές ειδικότητες ή εξειδικεύσεις και ειδικότητες ή μετεκπαιδεύσεις επιστημόνων και επαγγελματιών υγείας, πλην ιατρών - Τροποποίηση περ. α) παρ. 4 άρθρου 83 ν. 2071/1992 και παρ. 5 άρθρου 21 ν. 3580/2007

1. Στην περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 83 του ν. 2071/1992 (Α' 123), περί των ιατρικών και οδοντιατρικών εξειδικεύσεων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να αφορά όχι μόνο ιατρούς και ιατρικές εξειδικεύσεις αλλά και οδοντιάτρους και οδοντιατρικές εξειδικεύσεις, β) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να εναρμονιστεί προς την τροποποίηση του πρώτου εδαφίου, γ) το τρίτο εδάφιο τροποποιείται, ομοίως, ώστε να εναρμονιστεί προς την τροποποίηση του πρώτου εδαφίου, δ) προστίθενται νέα εδάφια τέταρτο, πέμπτο και έκτο, και η περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 83 διαμορφώνεται ως εξής:

«α) Οι ιατρικές και οδοντιατρικές εξειδικεύσεις είναι αμειβόμενες για τους ιατρούς και οδοντιάτρους, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εξειδίκευσής τους δεν ασκούν άλλη επαγγελματική δραστηριότητα. Οι αποδοχές των ανωτέρω είναι ίσες με εκείνες των ειδικευόμενων ιατρών και οδοντιάτρων. Οι ιατροί και οδοντίατροι, οι οποίοι ήδη υπηρετούν στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε νοσοκομεία που αποτελούν Ν.Π.Ι.Δ. και τοποθετούνται για εξειδίκευση, διατηρούν τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης. Οι ιδιώτες ιατροί ή οδοντίατροι δύνανται να παρατείνουν την παραμονή τους στο εκπαιδευτικό κέντρο, στο οποίο τοποθετήθηκαν για άσκηση στην εξειδίκευση, με τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις και τις ίδιες αποδοχές, υπό τον όρο ότι δεν υπάρχουν άλλοι υποψήφιοι στον οικείο κατάλογο υποψήφιων προς εξειδίκευση. Η παράταση του προηγούμενου εδαφίου δεν δύναται να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) εξάμηνα από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου άσκησης για εξειδίκευση. Η λήψη του τίτλου εξειδίκευσης κατά τη διάρκεια της παράτασης δεν εμποδίζει την ολοκλήρωση του χρόνου, για τον οποίο χορηγήθηκε η παράταση.».

2.Οι ιδιώτες ιατροί που ολοκλήρωσαν τον προβλεπόμενο χρόνο άσκησης για εξειδίκευση κατά τον τελευταίο μήνα πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος δύνανται να συνάψουν νέα σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την παραμονή τους στο εκπαιδευτικό κέντρο στο οποίο τοποθετήθηκαν για άσκηση στην εξειδίκευση, με τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις και τις ίδιες αποδοχές που είχαν κατά τη διάρκεια της άσκησής τους για εξειδίκευση, ανεξαρτήτως της λήψης του τίτλου εξειδίκευσης, υπό τον όρο ότι δεν υπάρχουν άλλοι υποψήφιοι στον οικείο κατάλογο υποψηφίων προς εξειδίκευση. Η σύμβαση συνάπτεται με τον Διοικητή ή Πρόεδρο του εκπαιδευτικού κέντρου, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου που υποβάλλεται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, και η διάρκειά της δεν δύναται να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) εξάμηνα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύνανται να καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία παραμονής των ιδιωτών ιατρών κατ' εφαρμογή της παρούσας.

3.Στην παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α' 134), περί των ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην περ. Β; προστίθεται νέο, τρίτο, εδάφιο, β) προστίθεται νέα περ. Γ και η παρ. 5 του άρθρου 21 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Α. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), συνιστώνται, μετονομάζονται, ενοποιούνται, διαχωρίζονται, καταργούνται ή χαρακτηρίζονται ως άγονες και αποχαρακτηρίζονται ιατρικές και οδοντιατρικές ειδικότητες. Επίσης, με την ίδια ή άλλη απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ., καθορίζεται ο χρόνος και το περιεχόμενο άσκησης, οι εξεταστικές περίοδοι, η διαδικασία των εξετάσεων, οι προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής και οδοντιατρικής ειδικότητας, ο τύπος του τίτλου ιατρικής και οδοντιατρικής ειδικότητας, η αναγνώριση του χρόνου άσκησης στην αλλοδαπή και κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας.

Β. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ., συνιστώνται, μετονομάζονται, διαχωρίζονται, ενοποιούνται ή καταργούνται ιατρικές και οδοντιατρικές εξειδικεύσεις. Επίσης, με την ίδια ή άλλη απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ., καθορίζεται ο χρόνος, το περιεχόμενο άσκησης, η αναγνώριση του χρόνου άσκησης στην αλλοδαπή, οι εξεταστικές περίοδοι, η διαδικασία των εξετάσεων, οι προϋποθέσεις απόκτησης του τίτλου ιατρικής και οδοντιατρικής εξειδίκευσης από ειδικευμένους ιατρούς και οδοντιάτρους, ο τύπος του τίτλου ιατρικής και οδοντιατρικής εξειδίκευσης, η αναγνώριση του τίτλου ιατρικής και οδοντιατρικής εξειδίκευσης της αλλοδαπής. Με όμοια απόφαση καθορίζονται ή τροποποιούνται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία τοποθέτησης ιατρών και οδοντιάτρων για άσκηση σε εξειδίκευση, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία περαιτέρω παραμονής τους στα εκπαιδευτικά κέντρα μετά από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου άσκησης στην εξειδίκευση, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

Γ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ., συνιστώνται, μετονομάζονται, ενοποιούνται, διαχωρίζονται, καταργούνται ειδικότητες και μετεκπαιδεύσεις επιστημόνων και επαγγελματιών υγείας, πλην ιατρών, καθορίζονται η εκπαίδευση αυτών, ο χρόνος, το περιεχόμενο της εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης, η αναγνώριση του χρόνου άσκησης στην ειδικότητα ή μετεκπαίδευσης στην αλλοδαπή, οι εξεταστικές περίοδοι, η διαδικασία των εξετάσεων και οι αρμόδιες επιτροπές, οι προϋποθέσεις απόκτησης πιστοποίησης ή τίτλου μετά την ολοκλήρωση της άσκησης στην ειδικότητα ή μετεκπαίδευση, ο τύπος της πιστοποίησης ή του τίτλου, η αναγνώριση αντίστοιχης πιστοποίησης της αλλοδαπής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία τοποθέτησης για εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση των ως άνω επιστημόνων και επαγγελματιών υγείας, πλην ιατρών, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.».

 

Άρθρο 67

Παράταση παραμονής στα εκπαιδευτικά κέντρα των ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής - Τροποποίηση άρθρου ένατου ν. 4889/2022

1.Στο άρθρο ένατο του ν. 4889/2022 (Α' 21), περί της παράτασης παραμονής ειδικευόμενων νοσηλευτών στις ειδικότητες της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) η μόνη παράγραφος αριθμείται ως παρ. 1 και προστίθεται παρ. 2, β) το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 τροποποιείται, ώστε να αναφέρεται στις συμβάσεις της παραγράφου αυτής, και το άρθρο ένατο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο ένατο

Παράταση παραμονής ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής

1.Λόγω των έκτακτων αναγκών που προκαλεί για τη δημόσια υγεία η συνεχιζόμενη διάδοση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), που ασκούνται στις ειδικότητες της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/ κοινοτικής νοσηλευτικής και ολοκληρώνουν τον νόμιμο χρόνο για τη λήψη της νοσηλευτικής ειδικότητας έως 31.12.2022, δύνανται, για χρονικό διάστημα έως και έξι (6) μηνών από τη συμπλήρωση του νόμιμου χρόνου, να παραμείνουν με τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις και τις ίδιες αποδοχές στις εκπαιδευτικές μονάδες που έχουν τοποθετηθεί, με ισόχρονη παράταση της σύμβασής τους από την λήξη της. Για την παράταση του πρώτου εδαφίου απαιτείται απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.), η οποία εκδίδεται αμελλητί έπειτα από αίτηση του ειδικευόμενου νοσηλευτή, η οποία υποβάλλεται προς την οικεία Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.) εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών πριν από τη λήξη της σύμβασής του. Η λήψη του τίτλου της νοσηλευτικής ειδικότητας κατά τη διάρκεια της παράτασης του πρώτου εδαφίου δεν εμποδίζει την ολοκλήρωση του χρόνου, για τον οποίο χορηγήθηκε η παράταση, με τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις και τις ίδιες αποδοχές. Η παρ. 21 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020 (Α' 104), περί της μοριοδότησης του χρόνου που έχει διανυθεί στην ειδίκευση/ εξειδίκευση, εφαρμόζεται και για το χρονικό διάστημα της παράτασης του πρώτου εδαφίου. Η παράταση των συμβάσεων κατ' εφαρμογή της παρούσας δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α' 134).

2.Οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές που ολοκληρώνουν έως 31.12.2022 την παράταση της παρ. 1 δύνανται να παρατείνουν περαιτέρω την παραμονή τους στις εκπαιδευτικές μονάδες που έχουν τοποθετηθεί, για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μηνών από τη λήξη της παράτασης της παρ. 1, με τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις και τις ίδιες αποδοχές, με ισόχρονη παράταση της σύμβασής τους από τη λήξη της. Γ ια την παράταση του πρώτου εδαφίου απαιτείται απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.ΠΕ., η οποία εκδίδεται αμελλητί έπειτα από αίτηση του ειδικευόμενου νοσηλευτή, η οποία υποβάλλεται προς την οικεία Δ.Υ.ΠΕ. εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών πριν από ή πέντε (5) εργάσιμων ημερών μετά από τη λήξη της παράτασης της παρ. 1. Η λήψη του τίτλου της νοσηλευτικής ειδικότητας κατά τη διάρκεια της παράτασης του πρώτου εδαφίου δεν εμποδίζει την ολοκλήρωση του χρόνου, για τον οποίο χορηγήθηκε η παράταση. Η παράταση των συμβάσεων κατ' εφαρμογή της παρούσας δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004.».

2. Η παρ. 2 του άρθρου ένατου του ν. 4889/2022 εφαρμόζεται και για συμβάσεις της παρ. 1 του ίδιου άρθρου που έληξαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

Άρθρο 68

Διάθεση αντιιϊκών/αντιρετροϊκών φαρμάκων για την πρόληψη της εξάπλωσης του Ιού Ανοσοανεπάρκειας του Ανθρώπου (HIV)

1.Θεσπίζεται διαδικασία προληπτικής διάθεσης αντιιϊκών/αντιρετροϊκών φαρμάκων («προφύλαξη πριν από την έκθεση», «Pre-Exposure Prophylaxis», PrEP) σε άτομα αρνητικά στον ιό ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου (HIV), που εκτίθενται σε υψηλό κίνδυνο επιμόλυνσης.

2.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται και εξειδικεύονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρ. 1, όπως η διαδικασία προμήθειας και διάθεσης των αντιιϊκών/ αντιρετροϊκών φαρμάκων, οι δικαιούχοι, τα κριτήρια υπαγωγής των δικαιούχων στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1, καθώς και ο τρόπος διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων τους.

 

Άρθρο 69

Έγκριση όρων δόμησης για την ανέγερση κτηρίων στην έκταση του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας

Στην έκταση επιφάνειας εβδομήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα οκτώ τετραγωνικών μέτρων (73.848,00 τ.μ.), που ορίζεται από τους αριθμούς 1 έως 82 και αποτυπώνεται στο διάγραμμα κλίμακας ένα προς πεντακόσια (1:500), το οποίο έχει θεωρηθεί από το αρμόδιο όργανο της Υπηρεσίας Δόμησης (Πολεοδομία) του Δήμου Λαμιέων και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση προσαρτάται στο παρόν ως Παράρτημα Ι, η οποία ανήκει στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας και βρίσκεται στην θέση «Τέρμα Παπασιοπούλου», εντός των ορίων της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, επιτρέπεται η ανέγερση κτηρίων δευτεροβάθμιας περίθαλψης υγείας (νοσοκομείο ή πτέρυγα νοσοκομείου) και καθορίζονται οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης ως εξής:

α) Επιτρέπεται η ανέγερση περισσοτέρων από ένα κτηρίων στο γήπεδο.

β) Οι αποστάσεις των κτηρίων από τα όρια του γηπέδου δεν επιτρέπεται να μειώνονται περισσότερο από το προβλεπόμενο ύψος του κτηρίου και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από πέντε (5) μέτρα.

γ) Ο συντελεστής δόμησης του γηπέδου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πενήντα οκτώ εκατοστά (0,58).

δ) Το ποσοστό κάλυψης δεν μπορεί να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) για το ισόγειο και τους ορόφους και το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για τον υπόγειο χώρο.

ε) Επιτρέπεται η ανάπτυξη χώρων κύριας χρήσης στο υπόγειο των κτηρίων, οι οποίοι είναι συναφείς με τη λειτουργία των κτηρίων. Οι χώροι αυτοί προσμετρώνται στον συντελεστή δόμησης των οικείων κτηρίων.

στ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος και ο αριθμός των ορόφων των κτηρίων σύμφωνα με τη σχετική κτηριολογική μελέτη των εγκαταστάσεων, καθώς και άλλοι αναγκαίοι πρόσθετοι όροι και περιορισμοί κατά παρέκκλιση των ισχυουσών γενικών και ειδικών διατάξεων περί των όρων και περιορισμών δόμησης. Με την ίδια απόφαση μπορεί να περιορίζονται οι όροι δόμησης των προηγούμενων περιπτώσεων, εφόσον αυτό επιβάλλεται για λόγους προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

 

Άρθρο 70

Παροχή υπηρεσιών σε ωφελούμενους ανοικτών προνοιακών δομών

1.Για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα και τη λήψη υπηρεσιών από α) τις ανοικτές δομές αναπηρίας των Ειδικών Ιδρυμάτων του άρθρου 6 του ν. 861/1979 (Α' 2), οι οποίες λειτουργούν με κτηριακή αυτονομία και προσωπικό που απασχολείται αποκλειστικά σε αυτές, β) τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ) του άρθρου 2 του ν. 4756/2020 (Α' 235) και γ) τα Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) της υπό στοιχεία Π4α οικ.4633/29.9.1993 απόφασης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Β' 789), οι ωφελούμενοι των δομών αυτών δεν απαιτείται να έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη ή τη μοναδική δόση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 και να έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιαστικό κύκλο σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο.

2.Η μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος παροχή υπηρεσιών από δομές ΚΔΑΠΑμεΑ και ΚΔΗΦ σε ωφελούμενους που ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής του πρώτου εδαφίου της παρ. 1.β. του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α' 130) θεωρείται νόμιμη.

 

Άρθρo 71

Αρμοδιότητες Διοικητή νοσοκομείων ειδικού καθεστώτος - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 19 ν. 4498/2017

Η παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4498/2017 (Α' 172), περί των αρμοδιοτήτων που ασκεί ο Διοικητής των νοσοκομείων της παρ. 10 του άρθρου 13 του ν. 2889/2001 (Α' 37), τροποποιείται με την προσθήκη των αρμοδιοτήτων των περ. 17, 19, 21,26, 27, 28, 29 και 30 της παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 (Α' 81), και διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Ο Διοικητής των Νοσοκομείων της παρ. 10 του άρθρου 13 του ν. 2889/2001 (Α' 37) ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. 1, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 29 και 30 της παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 (Α' 81).».

 

Άρθρο 72

Ανάπτυξη, επεξεργασία και επικαιροποίηση μητρώου ασθενών με νεοπλασματικές ασθένειες και την ολοκλήρωση της αναγκαίας προετοιμασίας για τη λειτουργία του Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών

Μέχρι τη στελέχωση και την ολοκλήρωση της αναγκαίας προετοιμασίας για τη λειτουργία του Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών του Κεφαλαίου Β' του Μέρους Β' του ν. 4600/2019 (Α' 43), η οποία διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης.3.2023, η ανάπτυξη, επεξεργασία και επικαιροποίηση μητρώου ασθενών με νεοπλασματικές ασθένειες διενεργείται από το Αυτοτελές Τμήμα Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και Μητρώων Ασθενών του Υπουργείου Υγείας.

 

Άρθρο 73

Μετεγγραφή Ελλήνων φοιτητών από την Ουκρανία

1.Έλληνες φοιτητές που φοιτούσαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και εξακολουθούν να φοιτούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 σε Πανεπιστήμια της Ουκρανίας, μπορούν να ζητήσουν μια μόνο φορά τη μετεγγραφή τους σε αντίστοιχο Τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής. Για τη μετεγγραφή απαιτείται αίτηση του φοιτητή προς το Τμήμα. Η μετεγγραφή πραγματοποιείται χωρίς εξετάσεις και καθ' υπέρβαση του προβλεπόμενου ποσοστού μετεγγραφόμενων ανά Τμήμα. Αν δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα με το Τμήμα προέλευσης, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί σε Τμήμα με γνωστικό αντικείμενο συναφές προς αυτό του Τμήματος προέλευσης. Η αντιστοιχία ή η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος προέλευσης με το Τμήμα υποδοχής καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος κατά την αξιολόγηση της αίτησης του φοιτητή.

2.Προϋπόθεση για τη μετεγγραφή σε ελληνικό Α.Ε.Ι. είναι η υποβολή αναλυτικού πιστοποιητικού σπουδών από το Ίδρυμα προέλευσης και κάθε άλλου δικαιολογητικού που κρίνεται αναγκαίο. Η μετεγγραφή των ανωτέρω φοιτητών γίνεται με πράξη του Πρύτανη του Ιδρύματος, ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, στο οποίο αιτούνται τη μετεγγραφή. Με την απόφαση του Πρύτανη ορίζεται και το ακαδημαϊκό εξάμηνο ένταξης του φοιτητή. Αν λόγω των συνθηκών δεν είναι δυνατή η προσκόμιση των δικαιολογητικών του πρώτου εδαφίου, η μετεγγραφή και η ένταξη των φοιτητών γίνονται με διαδικασία, που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος υποδοχής.

3.Οι φοιτητές που μετεγγράφονται σύμφωνα με το παρόν έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους φοιτητές των Τμημάτων υποδοχής.

 

Άρθρο 74

Παράταση ατομικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την καθαριότητα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και για την καθαριότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ατομικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται για την καθαριότητα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η ισχύς των οποίων λήγει από την 21η.10.2022 έως την 23η.11.2022, καθώς και ατομικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται για την καθαριότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η ισχύς των οποίων λήγει την 30ή.9.2022, δύνανται να παρατείνονται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του ιδρύματος από τη λήξη τους έως την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας που βρίσκονται σε εξέλιξη, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η.12.2022, απαγορευόμενης σε κάθε περίπτωση της μετατροπής των συμβάσεων αυτών σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.

 

Άρθρο 75

Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων - Προσθήκη τρίτου εδαφίου στην περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 22 και παρ. 14 στο άρθρο 448 - Αντικατάσταση άρθρου 453 - Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 473 του ν. 4957/2022

1.Στην περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4957/2022 (Α' 141), περί των Οργάνων της Σχολής, προστίθεται τρίτο εδάφιο και η περ. δ) διαμορφώνεται ως εξής:

«δ) Κοσμητεία, η οποία συγκροτείται κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 31 και ασκεί κατ' ανάλογη εφαρμογή τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του ίδιου άρθρου, εφόσον στη Σχολή υπάρχουν τομείς. Εάν στη Σχολή δεν υπάρχουν Τομείς, η Κοσμητεία αποτελείται από τον Κοσμήτορα, τον Αναπληρωτή Κοσμήτορα, τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής, που αναδεικνύονται από τη Συνέλευση της Σχολής και έναν (1) από τους τρεις (3) εκλεγμένους εκπροσώπους των κατηγοριών των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού ή Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού στη Συνέλευση της Σχολής. Στην Κοσμητεία συμμετέχει ένας (1) εκπρόσωπος φοιτητή ανά κύκλο σπουδών της Σχολής, εφόσον η Σχολή οργανώνει προγράμματα σπουδών και για τους τρεις κύκλους.».

2.Στο άρθρο 448 του ν. 4957/2022, περί των τελικών μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου Β' του Μέρους Ζ' του νόμου αυτού, προστίθεται παρ. 14 ως εξής:

«14. Η παρ. 10 εφαρμόζεται αναλογικά και στην περίπτωση παραίτησης Αντιπρύτανη, ανεξάρτητα από τον χρόνο υποβολής της, ακόμα και εάν είναι προγενέστερη της έναρξης ισχύος του παρόντος, εφόσον η θέση δεν έχει πληρωθεί. Αν παραιτηθεί Αντιπρύτανης που έχει ορισθεί κατά τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου ή της παρ. 10 ή αν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, το Πρυτανικό Συμβούλιο λειτουργεί και εκδίδει αποφάσεις νομίμως, εφόσον τα υπολειπόμενα μέλη δεν είναι λιγότερα από τρία. Οι τομείς ευθύνης των Αντιπρυτάνεων που ελλείπουν μπορούν να ασκούνται, κατόπιν απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, από τον Πρύτανη ή άλλο Αντιπρύτανη.».

3.Το άρθρο 453 του ν. 4957/2022, περί μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου Ζ' του Μέρους Ζ, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 453

Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Ζ'

Το άρθρο 69 και οι αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 416 εφαρμόζονται από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και εξής. Συμβάσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών που συνάπτονται κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, καθ' όλη τη διάρκειά τους, ακόμη και εάν αυτή εκτείνεται στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος, διέπονται από τις διατάξεις που ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, του Κανονισμού πρακτικής άσκησης του Τμήματος ή του προγράμματος σπουδών.».

4.Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 473 του ν. 4957/2022 αντικαθίστανται οι τρεις τελευταίες λέξεις και το εν λόγω εδάφιο διαμορφώνεται ως εξής:

«Οι διατάξεις του Κεφαλαίου ΚΖ, πλην του άρθρου 257, εφαρμόζονται στους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των ερευνητικών κέντρων ινστιτούτων και των τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α' 258), καθώς και στους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του ως άνω άρθρου που έχουν τη μορφή Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) ως προς τη διαχείριση των κάθε είδους έργων και προγραμμάτων τους.».

5.Η παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4957/2022 καταργείται.

 

Άρθρο 76

Προθεσμία καθορισμού του προγράμματος εξετάσεων της τακτικής εξεταστικής περιόδου για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση - Τροποποίηση περ. ια) παρ. 1 άρθρου 13Δ ν. 4186/2013

Στην περ. ια) της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013 (Α' 193), περί τελικών και εξουσιοδοτικών διατάξεων, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η περ. ια) διαμορφώνεται ως εξής:

«ια) Οι διαδικασίες σχετικά με τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως προς τον τόπο και χρόνο διεξαγωγής αυτών, το πρόγραμμα των εξετάσεων, τον τρόπο εξέτασης των διαφόρων μαθημάτων, τον τρόπο εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α' 199), καθώς και αυτών που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή, τον τρόπο διατύπωσης και διαβίβασης των θεμάτων, τον τρόπο ορισμού, καθώς και τις υποχρεώσεις των επιτηρητών, τις υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τον τρόπο βαθμολόγησης και αναβαθμολόγησης των γραπτών, τον τρόπο φύλαξής τους, καθώς και τον τρόπο ορισμού των βαθμολογικών κέντρων και γνωστοποίησης των τελικών βαθμών των γραπτών. Με την επιφύλαξη της παρ. 9 του άρθρου 13Α, η απόφαση με την οποία καθορίζεται το πρόγραμμα των εξετάσεων εκδίδεται, σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 8 του άρθρου 42 για τα Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.) και την περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 43 για τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.), έως και τη 15η Σεπτεμβρίου του σχολικού έτους εντός του οποίου πραγματοποιούνται οι πανελλαδικές εξετάσεις.».

 

Άρθρο 77

Ρυθμίσεις για το μηχανογραφικό δελτίο - Αντικατάσταση άρθρου 4Γ, τροποποίηση άρθρου 4Δ, παρ. 5 άρθρου 13, παρ. 4 και 8 άρθρου 13Α, παρ. 2 άρθρου 13Β, παρ. 1 άρθρου 13Γ, παρ. 1 άρθρου 13Δ ν. 4186/2013, και παρ. 8 άρθρου 34 ν. 2725/1999

1.Το άρθρο 4Γ του ν. 4186/2013 (Α' 193), περί της διαδικασίας υποβολής μηχανογραφικού δελτίου, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 4Γ

Διαδικασία υποβολής μηχανογραφικού δελτίου

Οι υποψήφιοι ημερήσιων και εσπερινών ΓΕ.Λ. που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά από την ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες, καθώς και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των ικανοτήτων συμπληρώνουν μηχανογραφικό δελτίο. Σε αυτό επιλέγουν όσες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις επιθυμούν από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο έχουν πρόσβαση, σύμφωνα με το άρθρο 4Α. Οι υποψήφιοι δύνανται να επιλέγουν σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις με βάση την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και τη βαθμολογική τους επίδοση.».

2.Στην παρ. 1 του άρθρου 4Δ του ν. 4186/2013, περί παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στο τρίτο και τέταρτο εδάφιο διαγράφεται η φράση «πρώτης φάσης» και στο τρίτο εδάφιο διορθώνεται η νομοθετική παραπομπή, β) προστίθεται πέμπτο εδάφιο, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Οι τελειόφοιτοι και οι υποψήφιοι, που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του εκάστοτε σχολικού έτους, δύνανται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον προς κάλυψη θέσης καταρτιζόμενου σε δημόσιο Ι.Ε.Κ. με την υποβολή παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου διατίθεται συγκεκριμένος αριθμός θέσεων των δημόσιων Ι.Ε.Κ., ο οποίος προσδιορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 13Δ, προς κάλυψη από τους τελειόφοιτους και υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων του οικείου σχολικού έτους. Το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο υποβάλλεται κατά την ίδια περίοδο υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 4Γ. Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις εκάστου σχολικού έτους, δύνανται να υποβάλουν τόσο το μηχανογραφικό δελτίο, σύμφωνα με το άρθρο 4Γ, όσο και το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο. Απαγορεύεται η εγγραφή του υποψηφίου ταυτόχρονα σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση Α.Ε.Ι. και σε δημόσιο Ι.Ε.Κ.».

3.Τ3 έβδομο και όγδοο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013, περί της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αντικαθίστανται και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Γ ια όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικότερα από τις διατάξεις της παρούσας, για την εισαγωγή των τελειόφοιτων και υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων των ΕΠΑ.Λ. στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τα δημόσια Ι.Ε.Κ., ισχύουν οι διατάξεις που ρυθμίζουν την εισαγωγή των τελειόφοιτων και υποψηφίων των ΓΕ.Λ. στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τα δημόσια Ι.Ε.Κ., αντίστοιχα, και ιδίως τα άρθρα 4Β έως 4Δ. Όπου στις ανωτέρω διατάξεις γίνεται λόγος για επιστημονικό πεδίο, ως προς τα ΕΠΑ.Λ. νοείται ο τομέας.

Στα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑ.Λ. η Ε.Β.Ε. διαμορφώνεται ενιαία από τον μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ανά ειδικότητα στα δύο (2) μαθήματα γενικής παιδείας και στα δύο (2) μαθήματα ειδικότητας, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με συντελεστή που αποφασίζεται από τα ιδρύματα εισαγωγής και στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Ο συντελεστής βρίσκεται εντός του διαστήματος ελάχιστης και μεγίστης τιμής, το οποίο καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4Β.

Γ ια τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. ισχύουν ειδικότερα τα εξής:

α) Στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, που εντάσσονται σε περισσότερους του ενός τομείς για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε., λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος μέσος όρος των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα μαθήματα των τομέων όπου εντάσσονται οι συγκεκριμένες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις.

β) Στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, που εντάσσονται στην κοινή ομάδα όλων των τομέων, για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος μέσος όρος των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων όλων των τομέων.

γ) Στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις του ίδιου τομέα για τον οποίο οι υποψήφιοι εξετάζονται σε διαφορετικά μαθήματα ειδικότητας, για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. λαμβάνονται υπόψη οι μέσοι όροι των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα μαθήματα εκείνης της ειδικότητας, ο μέσος όρος των οποίων είναι μικρότερος.

Οι υποψήφιοι ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά από την ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες, καθώς και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των ικανοτήτων, συμπληρώνουν μηχανογραφικό δελτίο. Σε αυτό επιλέγουν όσες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις επιθυμούν από τους τομείς και την κοινή ομάδα, όπου έχουν πρόσβαση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 4Γ.

Ο συντελεστής της Ε.Β.Ε. για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση είναι ενιαίος για την εισαγωγή υποψηφίων από ημερήσια ή εσπερινά ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.

Το άρθρο 4Δ εφαρμόζεται μόνο για τους τελειόφοιτους ή υποψηφίους, κατά περίπτωση, των ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι δεν επιδιώκουν την εισαγωγή σε αντίστοιχη ειδικότητα Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με την παρ. 18 του άρθρου 34 του ν. 4763/2020 (Α' 254).».

4.Στην παρ. 4 του άρθρου 13Α του ν. 4186/2013, περί των επαναληπτικών εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καταργείται το τελευταίο εδάφιο και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση είναι να επιτύχουν οι υποψήφιοι στις επαναληπτικές αυτές εξετάσεις: α) την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση, της τακτικής εξεταστικής περιόδου, β) την Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης της τακτικής εξεταστικής περιόδου και γ) συνολικό αριθμό μορίων στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τουλάχιστον ίσο με αυτόν του τελευταίου επιτυχόντα των πανελλαδικών εξετάσεων της τακτικής εξεταστικής περιόδου της αντίστοιχης κατηγορίας ημερησίου λυκείου (ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.) στη συγκεκριμένη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση.».

5.Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 13Α του ν. 4186/2013, περί των επαναληπτικών εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διορθώνεται ως προς τη νομοθετική παραπομπή και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«8. Οι υποψήφιοι καταθέτουν μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις τους, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 4Γ, μετά από την ολοκλήρωση των επαναληπτικών εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 4Β.».

6.Στην παρ. 2 του άρθρου 13Β του ν. 4186/2013 καταργείται το τελευταίο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Για την εφαρμογή του παρόντος απαιτείται κάθε φορά η έκδοση απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία καθορίζονται το ειδικό ποσοστό, το οποίο αποδίδεται βάσει του αριθμού των πληγέντων σε σχέση με τους συμμετέχοντες στις πανελλαδικές εξετάσεις, ανά κατηγορία λυκείου (ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ., ημερήσιο, εσπερινό) και το οποίο δεν υπερβαίνει, ανά κατηγορία, το δύο τοις εκατό (2%), η δυνατότητα υπαγωγής στο ειδικό ποσοστό, ειδικότερες προϋποθέσεις για την επιλογή, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία επιλογής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Σε κάθε περίπτωση, προϋποθέσεις για την επιλογή είναι οι υποψήφιοι να έχουν επιτύχει: α) την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση, β) την Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης και γ) συνολικό αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο του εβδομήντα τοις εκατό (70%) του αριθμού των μορίων που πέτυχε ο τελευταίος επιτυχών της κατηγορίας τους στη συγκεκριμένη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος.».

7.Στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013, περί πρόσβασης παλαιών αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) τα εδάφια πέμπτο και έκτο καταργούνται, β) προστίθεται νέο πέμπτο εδάφιο και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

«α) Είτε, εφόσον έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕ.Λ. ή ημερήσιων ΕΠΑ.Λ., να μετέχουν για την εισαγωγή τους σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων εισακτέων κάθε σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, χωρίς νέα εξέταση, με την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου, με βάση την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, και την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, οι οποίες διαμορφώθηκαν κατά το σχολικό έτος της τελευταίας συμμετοχής στις πανελλήνιες εξετάσεις, καθώς και την αντίστοιχη συνολική βαθμολογία τους για πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το δικαίωμα αυτό: αα) δεν αφορά στους υποψηφίους που συμμετείχαν σε πανελλαδικές εξετάσεις, διεκδικώντας θέσεις επιπλέον του αριθμού εισακτέων και αβ) μπορεί να ασκηθεί το επόμενο και το μεθεπόμενο έτος του έτους τελευταίας εξέτασης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο ποσοστό του δέκα τοις εκατό (10%) του αριθμού εισακτέων κατανέμονται σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) για όσους συμμετείχαν στις ανωτέρω εξετάσεις το αμέσως προηγούμενο έτος και σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) για όσους συμμετείχαν στις ανωτέρω εξετάσεις δύο (2) έτη πριν από το έτος υποβολής μηχανογραφικού δελτίου χωρίς νέα εξέταση, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο και με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων για την εισαγωγή σε σχολές ή τμήματα της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται τα ειδικότερα ποσοστά επί του αριθμού των εισακτέων ανά κατηγορία ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Θέσεις του παραπάνω ποσοστού που δεν καλύπτονται μεταφέρονται στις θέσεις των υποψηφίων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕ.Λ.».

8.Η περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013, περί τελικών και εξουσιοδοτικών διατάξεων, αντικαθίσταται ως εξής:

«ε) Ο χρόνος, τόπος και τρόπος υποβολής, σύμφωνα με το άρθρο 4Γ, της δήλωσης προτίμησης (μηχανογραφικού) των υποψηφίων, μαθητών και αποφοίτων, που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και των αποφοίτων της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 13Γ, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.».

9.Στην παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α' 121), περί των παροχών σε διακρινόμενους αθλητές, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στο τρίτο εδάφιο διορθώνεται η νομοθετική παραπομπή, β) το έκτο εδάφιο καταργείται και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«8. Αθλητές που κατακτούν 1η έως 6η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ή 1η έως 6η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή 1η έως 3η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών γυναικών, νέων ανδρών νέων γυναικών, εφήβων νεανίδων ή που επιτυγχάνουν ή ισοφαρίζουν παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή επίδοση ανδρών γυναικών σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο αθλητικές ομοσπονδίες, εισάγονται σε οποιαδήποτε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι. της προτίμησής τους και εγγράφονται σε αυτό, καθ' υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων που ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, με την προϋπόθεση ότι έχουν τίτλο σπουδών που τους επιτρέπει συμμετοχή στις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Αθλητής ή αθλήτρια που κατακτά 7η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, 7η έως 8η νίκη σε Παγκόσμιους Αγώνες ανδρών γυναικών, νέων ανδρών νέων γυναικών, εφήβων νεανίδων, 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ανδρών γυναικών, 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα παίδων κορασίδων, 1η έως 3η νίκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητας, 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες ή επιτυγχάνει ή ισοφαρίζει παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή επίδοση νέων ανδρών νέων γυναικών, εφήβων νεανίδων, εισάγεται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και εγγράφεται σε αυτά, καθ' υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων που ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις με την επιφύλαξη της συνδρομής των προϋποθέσεων που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας.

Περαιτέρω παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής διακριθέντων κατά την έννοια του παρόντος αθλητών και αθλητριών, με την προϋπόθεση της συνδρομής όσων ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας, στις Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή σε άλλη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση Α.Ε.Ι. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν μηχανογραφικό δελτίο μετά την ολοκλήρωση των πανελλαδικών εξετάσεων, σύμφωνα με τους όρους που ισχύουν για τους υποψηφίους της κατηγορίας τους. Προϋποθέσεις εισαγωγής σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση συνιστούν α) η επίτευξη: αα) της ελάχιστης βάσης εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ή των Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση και αβ) της Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης και β) η συγκέντρωση συνολικού αριθμού μορίων τουλάχιστον ίσου με το εκατό τοις εκατό (100%) του αριθμού των μορίων του τελευταίου εισαχθέντος ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος, σύμφωνα με τον ν. 4186/2013 (Α'193). Το σύνολο των μορίων των υποψηφίων της παρούσας εξάγεται ύστερα από προσαύξηση του αριθμού των μορίων που προκύπτει από τη βαθμολογική τους επίδοση ως ακολούθως:

1)Για 7η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, παρέχεται τριάντα τοις εκατό (30%) προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

2)α. Για 7η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανδρών γυναικών, παρέχεται τριάντα τοις εκατό (30%) προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

β. Για 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμιους Αγώνες παίδων κορασίδων ή για την επίτευξη ή ισοφάριση παγκόσμιας επίδοσης παίδων κορασίδων, παρέχεται εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

γ. Για 7η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα νέων ανδρών νέων γυναικών, εφήβων νεανίδων, παρέχεται προσαύξηση τριάντα τοις εκατό (30%) για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

δ. Για 4η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα παίδων κορασίδων, παρέχεται προσαύξηση τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και δεκαπέντε τοις εκατό (15%) προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

3)α. Γ ια 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ανδρών γυναικών, παρέχεται τριάντα τοις εκατό (30%) προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

β. Για 1η έως 3η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα παίδων κορασίδων, ή για την επίτευξη ή ισοφάριση ευρωπαϊκής επίδοσης παίδων κορασίδων, παρέχεται προσαύξηση σαράντα τοις εκατό (40%) για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και είκοσι τοις εκατό (20%) προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

γ. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα νέων ανδρών νέων γυναικών, εφήβων νεανίδων, παρέχεται τριάντα τοις εκατό (30%) προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και είκοσι τοις εκατό (20%) προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

δ. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα παίδων κορασίδων, παρέχεται προσαύξηση τριάντα τοις εκατό (30%) για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και δεκαπέντε τοις εκατό (15%) προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

4)Για 1η έως 3η νίκη σε Μεσογειακούς Αγώνες, παρέχεται τριάντα τοις εκατό (30%) προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και δεκαπέντε τοις εκατό (15%) προσαύξηση για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

5)Για 1η έως 3η νίκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητας παρέχεται είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) προσαύξηση για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

Όλες οι ανωτέρω διακρίσεις αφορούν αθλήματα ή αγωνίσματα αθλημάτων που καλλιεργούνται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο αθλητικές ομοσπονδίες και απαραίτητη προϋπόθεση για να αναγνωρισθούν ως διακρίσεις οι νίκες σε παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, είναι να ισχύουν οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τις αντίστοιχες διοργανώσεις κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του παρόντος.

5α) Για 1η έως 3η νίκη σε παγκόσμιους σχολικούς αγώνες, παρέχεται είκοσι δύο τοις εκατό (22%) προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

6)α. Για 1η νίκη σε πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών παρέχεται είκοσι τοις εκατό (20%) προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και δέκα τοις εκατό (10%) για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

β. Για 2η νίκη σε πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών παρέχεται είκοσι τοις εκατό (20%) προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και οκτώ τοις εκατό (8%) για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

γ. Για 3η νίκη σε πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών παρέχεται είκοσι τοις εκατό (20%) προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και επτά τοις εκατό (7%) για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

δ. Αθλητής ή αθλήτρια που επιτυγχάνει ή ισοφαρίζει πανελλήνια επίδοση σε αγώνισμα όλων των κατηγοριών λαμβάνει το αντίστοιχο ποσοστό προσαύξησης για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. που παρέχεται στον αθλητή ή την αθλήτρια που κατακτά 1η νίκη στην αντίστοιχη κατηγορία, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα στην παρούσα. Γ ια ομαδικά αγωνίσματα ατομικών αθλημάτων απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον έξι (6) ομάδων από έξι (6) σωματεία με ειδική αθλητική αναγνώριση στο συγκεκριμένο άθλημα.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την αναγνώριση διάκρισης στους πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών είναι η συμμετοχή στην αντίστοιχη διοργάνωση ομάδων από έξι (6) τουλάχιστον σωματεία για τα ομαδικά αθλήματα και, προκειμένου για τα ατομικά αθλήματα, η συμμετοχή στην αντίστοιχη διοργάνωση οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητών από έξι (6) τουλάχιστον σωματεία ανά αγώνισμα, η δε διάκριση να αφορά άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες. Περαιτέρω στα ομαδικά αθλήματα ο αθλητής θα πρέπει να έχει συμμετοχή σε περισσότερους από τους μισούς αγώνες της διοργάνωσης και παράλληλα ο συνολικός αριθμός των συμμετασχόντων αθλητών/τριών της ομάδας του/της να μην υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) του αριθμού, των υπό των οικείων κανονισμών του αθλήματος ή του αγωνίσματος του αθλήματος, δικαιουμένων αθλητών/ τριών να συμμετάσχουν στη διοργάνωση αυτή. Κατά τον προσδιορισμό των ποσοστών του προηγουμένου εδαφίου γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως προηγούμενη ακέραιη μονάδα. Όταν πρόκειται για ατομικό ή ομαδικό άθλημα ή αγώνισμα ή για μορφή τέτοιου αθλήματος που σύμφωνα με τους κανονισμούς της οικείας παγκόσμιας ομοσπονδίας και της αντίστοιχης ελληνικής αθλητικής ομοσπονδίας, διεξάγεται σε δυάδες, απαιτείται και οι δύο (2) αθλητές της δυάδας να ανήκουν σε σωματείο με ειδική αθλητική αναγνώριση στο συγκεκριμένο άθλημα.

7)Για 1η έως 3η νίκη σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες παρέχεται είκοσι τοις εκατό (20%) προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. παρέχεται προσαύξηση οκτώ τοις εκατό (8%) για την 1η νίκη, έξι τοις εκατό (6%) για τη 2η νίκη και τέσσερα τοις εκατό (4%) για την 3 η νίκη, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν για τη διοργάνωση που επιτεύχθηκε η διάκριση οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τους πανελλήνιους αγώνες, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, λογιζομένων, για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης, των σχολικών ομάδων ως σωματείων.

Σε περίπτωση που μαθητής αθλητής κατακτήσει 1η νίκη, τόσο σε Πανελλήνιους Σχολικούς αγώνες όσο και σε πανελλήνιους αγώνες, τότε τα προβλεπόμενα κατά τα ανωτέρω ποσοστά προσαύξησης για την εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. προσαυξάνονται κατά μία ποσοστιαία μονάδα επί του μεγαλύτερου ποσοστού.

Επιφυλασσομένων των οριζομένων στο πρώτο εδάφιο της παρούσας, όλοι οι αθλητές/τριες, που έχουν κατακτήσει μία τουλάχιστον νίκη από τις αναφερόμενες στις περ. 1 έως και 7 της παρούσας, εισάγονται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων σε οποιαδήποτε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

Οι αθλητές/τριες που εισάγονται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. κατά τις διατάξεις της παρούσας, υποχρεούνται να ακολουθήσουν την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο σημείωσαν τη διάκριση, εφόσον το τμήμα εισαγωγής τους χορηγεί την ειδικότητα αυτή.

Αν το τμήμα εισαγωγής τους δεν χορηγεί την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο σημειώθηκε η διάκριση, ο αθλητής μπορεί να μετεγγραφεί, κατόπιν αιτήσεώς του, στο αντίστοιχο πλησιέστερο προς τον τόπο της έδρας του ειδικώς αναγνωρισμένου αθλητικού σωματείου, στο οποίο ανήκει και προπονείται, εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο χορηγεί την ειδικότητα αυτή, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, έπειτα από εισήγηση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Κατά τον προσδιορισμό των θέσεων που αντιστοιχούν στα ποσοστά που αναφέρονται στις περ. 1 έως 7, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη, εκτός εάν μηδενίζεται η θέση, οπότε γίνεται στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα, ώστε σε κάθε περίπτωση να υπάρχει μία (1) τουλάχιστον θέση για κάθε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι. Αθλητής ή αθλήτρια που έχει κατακτήσει εξαιρετική αγωνιστική διάκριση είτε σε Θερινούς ή Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες είτε σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα ή Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα των κατηγοριών ανδρών γυναικών, νέων ανδρών νέων γυναικών, εφήβων νεανίδων, και έχει εισαχθεί σε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι., που απέχει γεωγραφικά από τον τόπο όπου κυρίως προετοιμάζεται, δύναται να μετεγγραφεί, κατόπιν αιτήσεώς του, στο αντίστοιχο πλησιέστερο προς τον τόπο αυτό εκπαιδευτικό ίδρυμα, κατά περίπτωση, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, έπειτα από εισήγηση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ώστε να μπορεί απρόσκοπτα να συνεχίσει την αθλητική του δραστηριότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό είναι ο αθλητής ή η αθλήτρια να είναι ενεργοί αθλητές, χωρίς διακοπή της αθλητικής τους δραστηριότητας, έως την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αιτήσεως, ιδιότητα που πιστοποιείται με βεβαίωση της οικείας, αναγνωρισμένης, κατά τον παρόντα νόμο, Ομοσπονδίας, που καλλιεργεί το σχετικό άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος, η οποία επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.».

 

Άρθρο 78

Ρυθμίσεις για τη λειτουργία του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ» - Τροποποίηση άρθρου 14 ν. 4708/2020

Στο άρθρο 14 του ν. 4708/2020 (Α' 140), περί μεταβατικών διατάξεων, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) η παρ. 2 τροποποιείται ως προς την προθεσμία διορισμού του Διευθυντή του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ, β) η παρ. 3 τροποποιείται ως προς την προθεσμία συγκρότησης της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής του άρθρου 9, γ) η παρ. 4 τροποποιείται ως προς την προθεσμία υποβολής στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού προς έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ, δ) προστίθεται παρ. 6, και το άρθρο 14 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 14

Μεταβατικές διατάξεις

1.Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως την 1.3.2022 συγκροτείται το Δ.Σ. του «ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ», τηρουμένης της διαδικασίας των άρθρων 20-23 του ν. 4735/2020 (Α' 197).

2.Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως την 31.12.2023, διορίζεται ο Διευθυντής του «ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ» για θητεία δύο (2) ετών, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στην παρ. 1 του άρθρου 5.

3.Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως την 31.12.2023, συγκροτείται η Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή του άρθρου 9.

4.Εντός δύο (2) ετών από τον διορισμό του, το Δ.Σ. του «ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ» υποβάλλει στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού προς έγκριση τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του «ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ».

5.Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του «ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ», με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Εσωτερικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού επιτρέπεται, κατόπιν αίτησης των ενδιαφερόμενων, να αποσπώνται στο «ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ» για ένα (1) έτος, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, έως έξι (6) υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

6.Μέχρι την πλήρη διοικητική λειτουργία του «ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ» με διορισμό Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντή και διορισμένο ή αποσπασμένο προσωπικό τουλάχιστον έξι (6) ατόμων, φορέας λειτουργίας για τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛ» με MIS 5153438 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 20142020, από την ημερομηνία ένταξης, νοείται το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και αρμόδια Υπηρεσία του Φορέα Λειτουργίας, η Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.».

 

Άρθρο 79

Ορισμός δύσκολου οπτικοακουστικού έργου - Προσθήκη περ. η) στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3905/2010

Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3905/2010 (Α' 219), περί ορισμών, προστίθεται περ. η) ως εξής:

«(η) «Δύσκολο Οπτικοακουστικό Έργο» αναφορικά με τις χρηματοδοτήσεις ή επιδοτήσεις που χορηγεί το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, νοείται το κινηματογραφικό έργο το οποίο πληροί τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ηα) Το μοναδικό πρωτότυπο είναι στην ελληνική γλώσσα. Χρήση μικρής ή περιορισμένης έκτασης άλλων γλωσσών δεν αναιρεί την πλήρωση της προϋπόθεσης αυτής, ηβ) Αποτελεί το πρώτο ή το δεύτερο έργο ενός σκηνοθέτη ή παραγωγού,

ηγ) αποτελεί έργο προϋπολογισμού έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ,

ηδ) αποτελεί ταινία μικρού μήκους ή έργο τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ),

ηε) έχει περιορισμένες δυνατότητες εμπορικής εκμετάλλευσης.».

 

Άρθρο 80

Προσθήκη αρμοδιότητας στο Διοικητικού Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου - Προσθήκη περ. ια) στην παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 3905/2010

Στην παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 3905/2010 (Α' 219), περί των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, προστίθεται περ. ια) ως εξής:

«(ια) Διαπιστώνει, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, εάν μία κινηματογραφική ταινία αποτελεί Δύσκολο Οπτικοακουστικό Έργο, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της περ. (η) της παρ. 1 του άρθρου 2.».

 

Άρθρο 81

Χορήγηση αποζημίωσης στους εισηγητές των Κεντρικών Συμβουλίων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού - Τροποποίηση άρθρου 16 ν. 4761/2020

1.Το πρώτο εδάφιο της περ. κ) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4761/2020 (Α' 248), περί της χορήγησης αποζημίωσης από τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων στα μέλη και στους γραμματείς του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Μουσείων και του Κεντρικού Συμβουλίου Νεοτέρων Μνημείων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των εν λόγω οργάνων, τροποποιείται ως προς την πρόβλεψη ότι αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των εν λόγω οργάνων θα χορηγείται και στους εισηγητές, και η περ. κ) διαμορφώνεται ως εξής:

«κ) Τη χορήγηση αποζημίωσης στα μέλη, στους εισηγητές και στους γραμματείς του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Μουσείων και του Κεντρικού Συμβουλίου Νεοτέρων Μνημείων του ν. 4858/2021 (Α' 220), για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των οργάνων. Το ύψος και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αποζημίωσης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού.».

2.Η ισχύς της παρ. 1 άρχεται από την έναρξη ισχύος του ν. 4761/2020.

 

Άρθρο 82

Παράταση δυνατότητας ατελούς παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 65 ν. 4688/2020

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4688/2020 (Α' 101), παρατείνεται έως τις 15.1.2023 η προθεσμία περί της ατελούς παραχώρησης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Έως τις 15.1.2023, με απόφαση της υπηρεσίας του οικείου Δήμου που είναι αρμόδια για τη διαχείριση χρήσης κοινοχρήστου χώρου, υπό την επιφύλαξη του ν. 3028/2002 (Α' 153) και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, δύναται να παραχωρείται ατελώς, πέραν του αναλογούντος και προβλεπομένου στην άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου, πρόσθετος κοινόχρηστος χώρος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ο οποίος μπορεί να εκτείνεται σε κοινόχρηστο χώρο, συνεχόμενο ή μη της υφιστάμενης παραχώρησης, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα έτερων δικαιούμενων της χρήσης αυτού.

Ο παραχωρούμενος χώρος μπορεί να εκτείνεται μέχρι του διπλάσιου του χώρου της αρχικής παραχώρησης ή να είναι ικανός για την ανάπτυξη του ίδιου αριθμού τραπεζοκαθισμάτων που προβλέπονται στην ήδη κατεχόμενη άδεια χρήσης, και πάντως δεν μπορεί να είναι τριπλάσιος από την αρχική παραχώρηση. Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Προκειμένου περί πλατειών, στις οποίες προβάλλονται καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, η πρόσθετη παραχώρηση χώρου γίνεται κατ' εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 13 του β.δ. 24.9/20.10.1958 (Α' 171). Προκειμένου περί οδών, η παραχώρηση χρήσης τους λαμβάνει χώρα, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής και αφορά το τμήμα προ των καταστημάτων ή στην προβολή αυτών. Για τους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους ισχύει αναλόγως το άρθρο 13 του βασιλικού διατάγματος του τετάρτου εδαφίου. Δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη μόνιμων ή προσωρινών σταθερών κατασκευών, καθώς και η εγκατάσταση ηχείων στον χώρο που παραχωρείται σύμφωνα με το άρθρο αυτό.».

 

Άρθρο 83

Διεξαγωγή του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. κατά στάδια - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 8 ν. 4765/2021

Στην παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4765/2021 (Α' 6) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 3 του άρθρου 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Ο διαγωνισμός μπορεί να διενεργείται ενιαία ή κατά στάδια και να αφορά μία ή περισσότερες προκηρύξεις. Στην έννοια της διεξαγωγής του διαγωνισμού σε στάδια περιλαμβάνονται οι εξής περιπτώσεις: α) σε πρώτο στάδιο η έκδοση πρόσκλησης - προκήρυξης για τη συμμετοχή των υποψηφίων διαφόρων κλάδων - ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στη διαγωνιστική διαδικασία και β) σε δεύτερο στάδιο η έκδοση προκήρυξης πλήρωσης θέσεων από τους επιτυχόντες του πρώτου σταδίου, με ανάλογη εφαρμογή των επομένων άρθρων.».

 

Άρθρο 84

Προμήθειες και υπηρεσίες για τη διεξαγωγή του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π.

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών, το αντικείμενο των οποίων συνδέεται με τη διενέργεια του πρώτου, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού πλήρωσης θέσεων προσωπικού που διενεργείται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον ν. 4765/2021 (Α' 6), όπως, ιδίως, η προμήθεια γραφικής ύλης, η συντήρηση μηχανημάτων και η μεταφορά υλικού προς και από τα εξεταστικά κέντρα, διενεργούνται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 118 και το άρθρο 120 του ν. 4412/2016 (Α' 147), εφόσον η εκτιμώμενη αξία τους δεν ξεπερνά τα όρια του άρθρου 5 του ν. 4412/2016.

 

Άρθρο 85

Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας στην αγορά στερεών καυσίμων που χρησιμοποιούνται για θέρμανση χώρων - Προσθήκη παρ. 1Β, τροποποίηση παρ. 2, 4 και 7 άρθρου 58 ν. 4818/2021

Στο άρθρο 58 του ν. 4818/2021 (Α' 285) προστίθεται παρ. 1Β, τροποποιούνται αντίστοιχα οι παρ. 2, 4 και 7 ως προς την αναφορά της παρ. 1Β, και το άρθρο 58 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 58

Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας

1.Για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση του παρόντος και έως την 31η.12.2022, απαγορεύεται η αποκόμιση μικτού κέρδους από την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας που είναι απαραίτητη για την υγεία, τη διατροφή, τη διαβίωση, τη μετακίνηση και την ασφάλεια του καταναλωτή, καθώς και από την πώληση γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, ιδίως πρώτων υλών για την παραγωγή λιπασμάτων, ζωοτροφών, ωμών δημητριακών παντός είδους, αλεύρων, ηλίανθου και φυτικών ελαίων, όταν το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προ της 1ης.9.2021.

1Α. Για το χρονικό διάστημα από την έναρξη έως την ολοκλήρωση του προγράμματος «Αλλάζω Συσκευή», που προκηρύχθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑ- ΕΝ/61929/864/17.6.2022 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β' 3099), απαγορεύεται η αποκόμιση μικτού κέρδους από την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος που:

α) πωλείται από προμηθευτή που έχει συμπεριληφθεί στο Μητρώο Εγκεκριμένων Προμηθευτών ή από έμπορο λιανικής, που συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω Συσκευή» ή

β) έχει ενταχθεί στο Ενιαίο Μητρώο Εγκεκριμένου Εξοπλισμού της ως άνω απόφασης, όταν το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προ της 31ης.12.2021.

1Β. Η παρ. 1 εφαρμόζεται και για τα στερεά καύσιμα κάθε είδους που χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση χώρων. Για τα ως άνω αγαθά απαγορεύεται η αποκόμιση μικτού κέρδους από την πώλησή τους, όταν το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα όγκου ή βάρους, ανάλογα με τον τρόπο πώλησης, υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα όγκου ή βάρους προ της 1ης.11.2021.

2.Αρμόδιες αρχές για τη λήψη καταγγελιών και τη διαπίστωση παράβασης των παρ. 1, 1Α και 1Β, ορίζονται:

α) η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

β) η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.), και

γ) οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου των Περιφερειών.

3.Οι αρχές της παρ. 2 μπορούν να:

α) αποκτούν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία, δεδομένο και έγγραφο από οιαδήποτε πηγή που διευκολύνει τον έλεγχο οιασδήποτε πιθανολογούμενης παράβασης,

β) διενεργούν έλεγχο, ο οποίος συμπεριλαμβάνει την πρόσβαση σε κάθε χώρο ή μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιεί ο προμηθευτής, τον οποίον αφορά ο έλεγχος, ή να παραγγέλλουν ελέγχους που διενεργούνται από άλλες δημόσιες αρχές, προκειμένου να λαμβάνονται, να εξετάζονται και να κατάσχονται στοιχεία, δεδομένα ή έγγραφα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ανεξαρτήτως του μέσου αποθήκευσής τους,

γ) διατηρούν στην κατοχή τους τα στοιχεία, τα δεδομένα και τα έγγραφα που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου για όσο χρόνο και στον βαθμό που απαιτείται για την ομαλή διεκπεραίωση του ελέγχου,

δ) αναζητούν την παροχή πληροφοριών όσον αφορά στα πραγματικά περιστατικά από κάθε εκπρόσωπο ή μέλος του προσωπικού του προμηθευτή που ελέγχεται, ο οποίος έχει την υποχρέωση να παρέχει πληροφορίες και εξηγήσεις όσον αφορά στα πραγματικά περιστατικά, τα δεδομένα ή τα έγγραφα που σχετίζονται με το αντικείμενο του ελέγχου.

4.Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αρχής Ελέγχου της παρ. 2, επιβάλλονται σε βάρος οποιουδήποτε παραβαίνει τις απαγορεύσεις των παρ. 1, 1Α και 1Β, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, σωρευτικά ή διαζευκτικά, κυρώσεις ως εξής:

α) σύσταση με σκοπό την παύση της παράνομης πρακτικής και τη συμμόρφωση εντός οριζόμενης με την απόφαση αποκλειστικής προθεσμίας, καθώς και την παράλειψή της στο μέλλον, β) πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ.

5.Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αρχής Ελέγχου της παρ. 2, επιβάλλονται σε βάρος του ελεγχόμενου προσώπου πρόστιμο έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, εάν αυτό αποκρύψει, παραποιήσει ή δεν προσκομίσει τα στοιχεία που ζητούνται από τις αρμόδιες αρχές ή παρεμποδίσει με οποιοδήποτε τρόπο την άσκηση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων της παρ. 3.

6.Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων μπορεί να καθορίζονται η διαδικασία του ελέγχου και της επιβολής των κυρώσεων των παρ. 4 και 5, η κλιμάκωση των προστίμων και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στην εφαρμογή του παρόντος.

7.Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων δίδεται η δυνατότητα καθορισμού ανώτατης τιμής πώλησης στους καταναλωτές για τα αγαθά και τις υπηρεσίες των παρ. 1 και 1Β.».

 

Άρθρο 86

Έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας στερεών καυσίμων που προορίζονται για τη θέρμανση χώρων και την αποφυγή αθέμιτων εμπορικών πρακτικών

1.Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας, πώλησης, μεσιτείας, διακίνησης, διανομής και αποθήκευσης στερεών καυσίμων που προορίζονται για τη θέρμανση χώρων στην ελληνική επικράτεια, υποβάλλουν εντός προθεσμίας δύο (2) ημερών από τη δημοσίευση της κοινής απόφασης της παρ. 6, δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 3, με τα στοιχεία αποθεμάτων σε:

α) καυσόξυλα παντός είδους, β) πέλλετ, γ) μπρικέτες, δ) προσάναμμα (δαδί).

2.Οι επιχειρήσεις της παρ. 1 υποβάλλουν στη δήλωσή τους, κατ' ελάχιστο, τα εξής στοιχεία: α) την ποσότητα των αποθεμάτων, σε κυβικά μέτρα χύδην ή κυβικά μέτρα στοιβακτού, ανάλογα με τον τρόπο αποθήκευσης, για τα καυσόξυλα και σε κιλά για πέλλετ, μπρικέτες και προσάναμμα (δαδί), β) τη χώρα προέλευσης των καυσίμων υλών, γ) την τοποθεσία αποθήκευσης των αποθεμάτων, ιδίως, τη διεύθυνση και τον ταχυδρομικό κώδικα, δ) τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης, ιδίως, την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο, την έδρα, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τα ειδικότερα στοιχεία επικοινωνίας του νόμιμου εκπροσώπου της.

3.Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr -ΕΨΠ). Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται μέσω των κωδικών πρόσβασης του Γενικού Εμπορικού Μητρώου των υπόχρεων επιχειρήσεων ή, εφόσον αυτοί δεν υπάρχουν, γίνεται κατόπιν αυθεντικοποίησης με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

4.Η μη υποβολή ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης, σύμφωνα με το παρόν επισύρει την αθροιστική επιβολή κυρώσεων ως εξής:

α) κατάσχεση των αναφερόμενων ειδών, στο μέτρο που δεν έχουν δηλωθεί ή έχουν δηλωθεί ανακριβώς, και

β) διοικητικό πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

5.Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο συμμόρφωσης των υπόχρεων της παρ. 1, την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 4 και τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των υποβαλλόμενων από τους υπόχρεους στοιχείων της παρ. 2, ορίζονται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και οι Περιφέρειες.

6.Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων μπορούν να εξειδικεύονται οι επιχειρήσεις και τα είδη των προϊόντων της παρ. 1, τα στοιχεία των αποθεμάτων της παρ. 2 που υποβάλλονται με τις δηλώσεις της παρ. 3, να επικαιροποιούνται οι δηλώσεις των περ. α), β), γ) και δ) της παρ. 2 και οι αρμόδιες αρχές της παρ. 5, να ορίζονται η διαδικασία του ελέγχου, τα αρμόδια για την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 4 όργανα, η κλιμάκωση των κυρώσεων ανάλογα με τη βαρύτητά τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

7.Η υποχρέωση υποβολής της δήλωσης στοιχείων αποθεμάτων ισχύει για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων το χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου μπορεί να παρατείνεται έως και τέσσερις (4) επιπλέον μήνες, κάθε φορά.

 

Άρθρο 87

Ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων σχετικά με τις ζημιές που προκλήθηκαν λόγω χαλαζοπτώσεων και πυρκαγιών

1. Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, δύναται να χορηγεί στους δικαιούχους προκαταβολή έναντι της αποζημίωσης και να καθορίζει ποσοστό προκαταβολής διαφορετικό, ανά ζημιογόνο αίτιο ή ανά προϊόν ή ανά γεωγραφική ζώνη, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 12 και της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3877/2010 (Α'160), 

της παρ. 1 του άρθρου 24 της υπ' αρ. 157502/27.7.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β' 1668), της παρ. 1 του άρθρου 20 της υπ' αρ. 157501/27.7.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β' 1669), καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 7 και της παρ. 1 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 425/42522/20.5.2013 κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β' 1239), για τις ζημιές που προκλήθηκαν σε αγροτικές καλλιέργειες και σε ζωικό κεφάλαιο από τις χαλαζοπτώσεις του Ιουνίου 2022, στις Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ) Καβάλας, Σερρών, Κιλκίς, στις Δημοτικές Κοινότητες Αθύρων, Δυτικού και Ραχώνας, της Δημοτικής Ενότητας Πέλλας, του Δήμου Πέλλας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, στη Δημοτική Κοινότητα Κουφαλίων, της Δημοτικής Ενότητας Κουφαλίων και στις Δημοτικές Κοινότητες Χαλκηδόνος, Ελεούσης, Βαλτοχωρίου, της Δημοτικής Ενότητας Χαλκηδόνος, του Δήμου Χαλκηδόνος, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, στον Δήμο Τοπείρου και στη Δημοτική Ενότητα Βιστωνίδος του Δήμου Αβδήρων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.

2. α) Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 της υπ' αρ. 5127/57526/26.5.2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β' 1913), για τους απασχολούμενους σε όλα τα στάδια της ασφαλιστικής και εκτιμητικής διαδικασίας, των προγραμμάτων ενεργητικής προστασίας και κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, καθώς και για τους απασχολούμενους σε τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους, γεωτεχνικούς ή υπαλλήλους λοιπών ειδικοτήτων, που υπηρετούν στον ΕΛ.Γ.Α. ή διατίθενται από άλλους δημόσιους φορείς, στους οποίους ανατίθεται έργο, σύμφωνα με την υπ' αρ. 5127/57526/26.5.2017 κοινή απόφαση, σχετικό με τις ζημιές που προκλήθηκαν από πυρκαγιές κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Μαΐου 2021 έως 30 Σεπτεμβρίου 2021 και τις χαλαζοπτώσεις του Ιουνίου 2022, το συνολικό ετήσιο όριο των αποζημιώσεων, μέχρι την ολοκλήρωση της διαχείρισης των ζημιών και σε καμία περίπτωση πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2022, καθορίζεται μέχρι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων (4.800) ευρώ, χωρίς ημερήσιο και μηνιαίο όριο.

β) Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 της υπ' αρ. 3493/37001/30.3.2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β' 1189), για τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. για τη διεκπεραίωση των δηλώσεων ζημιάς και των αιτήσεων για τις χαλαζοπτώσεις του Ιουνίου 2022, σύμφωνα με την υπ' αρ. 3493/37001/30.3.2017 κοινή απόφαση, το συνολικό ετήσιο όριο των αποζημιώσεων, μέχρι την ολοκλήρωση της διεκπεραίωσης των αιτήσεων διαχείρισης των ζημιών και σε καμία περίπτωση πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2022, καθορίζεται μέχρι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων (4.800) ευρώ, χωρίς μηνιαίο όριο. Στους ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. που ασχολούνται με την διεκπεραίωση των αιτήσεων για τις ζημιές που προκλήθηκαν από πυρκαγιές κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Μαΐου 2021 έως 30 Σεπτεμβρίου 2021, καθορίζεται αποζημίωση τεσσάρων (4) ευρώ για κάθε αίτηση, και το συνολικό ετήσιο όριο των αποζημιώσεων, μέχρι την ολοκλήρωση της διεκπεραίωσης των αιτήσεων διαχείρισης των ζημιών και σε καμία περίπτωση πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2022, καθορίζεται μέχρι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων (4.800) ευρώ, χωρίς μηνιαίο όριο.

3.Για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της διαχείρισης των ζημιών που προκλήθηκαν από τις χαλαζοπτώσεις του Ιουνίου 2022 και σε καμία περίπτωση πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2022, μόνο για το προσωπικό της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α. και των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Βέροιας και Αλεξανδρούπολης, που απασχολείται με αυτή:

α) Οι ώρες της απασχόλησης ορίζονται μέχρι διακόσιες (200) ανά υπάλληλο, καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ανά εξάμηνο της περ. α' της υποπαρ. 2 της παρ. Α' του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α' 176), τηρουμένου πάντως του πλαισίου του π.δ. 88/1999 (Α' 94).

β) Αν ο υπάλληλος εργαστεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την τελευταία ημέρα του πενθημέρου εργασίας, μπορεί να επιλέξει ωριαία αποζημίωση για εργασία πέραν του πενθημέρου ίση με αυτή που καταβάλλεται για υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών και μέχρι την 22η ώρα, προσαυξημένη κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), αντί της υποχρεωτικής χορήγησης άλλης ημέρας απουσίας με αποδοχές μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 21 της υπ' αρ. 287819/10.8.2005 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β' 1163).

4.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών ορίζονται οι ώρες απασχόλησης της περ. α) της παρ. 3, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

 

ΜΕΡΟΣ Ε'

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

 

Άρθρο 88

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2022

 


 

 

Έχει διαβαστεί 527 φορές