Συγκροτούνται Συμβούλια για πλήρωση θέσεων ιατρών ΕΣΥ

Υπουργείο Υγείας 

 
Συγκροτούνται Συμβούλια για πλήρωση θέσεων ιατρών ΕΣΥ
 
 
Διευκρινίσεις για τη συγκρότηση Συμβουλίων για πλήρωση θέσεων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α?),  παρέχει εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας.
 
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Θέμα: «Συγκρότηση Συμβουλίων για πλήρωση θέσεων ιατρών κλάδου ΕΣΥ»
Σχετ.: Οι διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α?) «Μέτρα για την επιτάχυνση
του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»
Με το άρθρο 36 του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α?) αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις της
περίπτωσης α? της παρ. Θ? του άρθρου 4 του Ν.3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α?), όπως ισχύει, για τα
Συμβούλια Προσλήψεων ? Κρίσεων με ανοιχτές προκηρύξεις των νοσοκομείων (αρμόδια για
τις κρίσεις θέσεων Επιμελητών Α? και Β?) και της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν.4238/2014
(ΦΕΚ 38 Α?) για τα Συμβούλια Προσλήψεων ? Κρίσεων των Δ.Υ.ΠΕ. (αρμόδια για τις κρίσεις
θέσεων όλων των βαθμών). Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες και διευκρινήσεις
για τη συγκρότηση των εν λόγω Συμβουλίων.
 
Α. Συμβούλια Προσλήψεων ? Κρίσεων με ανοιχτές προκηρύξεις για θέσεις ιατρών
κλάδου Ε.Σ.Υ. των νοσοκομείων
Α.1. Μέλη των Συμβουλίων
Τα μέλη του Συμβουλίου Προσλήψεων ? Κρίσεων με ανοιχτές προκηρύξεις για θέσεις
ιατρών Ε.Σ.Υ. των νοσοκομείων είναι τα εξής:
1. Ο Διοικητής του Νοσοκομείου, ως Πρόεδρος του Συμβουλίου, με Αναπληρωτή του το
Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.
2. Ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου, με αναπληρωτή του το νόμιμο
αντικαταστάτη του, εφόσον είναι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ.. Σε περίπτωση που δεν συντρέχει
η προϋπόθεση αυτή, αντικαθίστανται από τους αρχαιότερους σε προϋπηρεσία ιατρούς
κλάδου Ε.Σ.Υ. του νοσοκομείου.
3. Ο Συντονιστής Διευθυντής του οικείου Τμήματος, με Αναπληρωτή του το νόμιμο
αντικαταστάτη του, εφόσον είναι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ.. Σε περίπτωση που δεν συντρέχει
η προϋπόθεση αυτή, αντικαθίστανται από τους αρχαιότερους σε προϋπηρεσία ιατρούς
κλάδου Ε.Σ.Υ. του τμήματος. Στο Συμβούλιο Προσλήψεων ? Κρίσεων με ανοιχτές
προκηρύξεις των πανεπιστημιακών κλινικών, μονάδων και εργαστηρίων συμμετέχει ο
αρχαιότερος ιατρός Ε.Σ.Υ. του τμήματος με βαθμό Διευθυντή και αν ελλείπει αυτός, ο
αρχαιότερος ιατρός Ε.Σ.Υ. του τομέα με βαθμό Διευθυντή.
4. Δυο (2) Διευθυντές, ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. που υπηρετούν σε Νοσοκομείο της ίδιας με την
κρινόμενη θέση Υγειονομικής Περιφέρειας και έχουν την ίδια με την κρινόμενη ειδικότητα
και, επί ελλείψεως, ιατροί της ίδιας ειδικότητας από άλλη Υγειονομική Περιφέρεια, με τους
αναπληρωτές τους. Τα δυο αυτά μέλη εκτελούν χρέη εισηγητή.
Α.2. Ορισμός εισηγητών
Ως εισηγητές ορίζονται δυο (2) Διευθυντές ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. οι οποίοι
κληρώνονται για κάθε κρίση από σχετικό κατάλογο για τη συγκεκριμένη ειδικότητα, που
συντάσσει και διατηρεί η οικεία Υγειονομική Περιφέρεια και επικαιροποιείται σε ετήσια βάση.
Ο κατάλογος περιλαμβάνει του ειδικευμένους ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. με βαθμό Διευθυντή, που
υπηρετούν στα Νοσοκομεία της οικείας Δ.Υ.ΠΕ..
Ο Διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας απευθύνει πρόσκληση ενδιαφέροντος
στους ιατρούς με βαθμό Διευθυντή που περιλαμβάνονται στον ως άνω αναφερόμενο
κατάλογο, προκειμένου να δηλώσουν εγγράφως εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών, εάν
επιθυμούν να συμμετάσχουν εθελοντικά ως εισηγητές. Η κλήρωση για τα δυο (2) τακτικά και
τα δυο (2) αναπληρωματικά μέλη διενεργείται μεταξύ αυτών που έχουν δηλώσει εγγράφως το
ενδιαφέρον τους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν δηλώσεις ενδιαφέροντος, η κλήρωση
διενεργείται μεταξύ όλων των μελών του ως άνω καταλόγου της ίδιας με την κρινόμενη θέση
ειδικότητας. Ο ορισμός των εισηγητών προκύπτει από το πρακτικό κλήρωσης.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υπάρχουν Διευθυντές της ίδιας με την κρινόμενη
θέση ειδικότητας στην οικεία Δ.Υ.ΠΕ., θα χρησιμοποιούνται οι κατάλογοι όμορης Δ.Υ.ΠΕ. και
θα ακολουθείται η ως άνω αναφερόμενη διαδικασία. Ο κατάλογος όμορης Δ.Υ.ΠΕ. και η ως
άνω αναφερόμενη διαδικασία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να συμπληρωθεί
ο αριθμός των Διευθυντών της ίδιας με την κρινόμενη θέση ειδικότητας στις περιπτώσεις που
δεν επαρκεί για τον ορισμό του συνόλου των τακτικών και αναπληρωματικών εισηγητών. Σε
αυτή την περίπτωση ο ορισμός των εισηγητών γίνεται με κοινή απόφαση των Διοικητών των
δυο εμπλεκόμενων Υ.ΠΕ..
Η συμμετοχή στα Συμβούλια κρίσεων από τους Διευθυντές που κληρώνονται ως
εισηγητές, είναι υποχρεωτική και συνιστά καθήκον, τυχόν δε αδικαιολόγητη άρνηση επισύρει
τις πειθαρχικές ποινές της επίπληξης ή του προστίμου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 
Α.3. Συγκρότηση Συμβουλίων
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ορισμού των εισηγητών, με απόφαση
του Διοικητή της οικείας Υ.ΠΕ., γίνεται η συγκρότηση του Συμβουλίου για κάθε κρίση,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α?). Στην απόφαση ορίζονται όλα τα
τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, ο γραμματέας του Συμβουλίου καθώς και ο αναπληρωτής
του. Το Τμήμα Προσωπικού της Διοικητικής Υπηρεσίας κάθε Νοσοκομείου ενημερώνει τη
Δ.Υ.ΠΕ. για οποιαδήποτε μεταβολή στην υπηρεσιακή κατάσταση των μελών του Συμβουλίου
(π.χ. συνταξιοδότηση, απώλεια της ιδιότητας με την οποία ορίστηκε μέλος, κλπ) προκειμένου
να αντικατασταθούν, ενημερώνοντας ταυτόχρονα και τη Γραμματεία του Συμβουλίου. Για την
αντικατάσταση ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο Α.2.
Έδρα του Συμβουλίου είναι το Νοσοκομείο που προκηρύσσει τη θέση.
Β. Συμβούλια Προσλήψεων ? Κρίσεων με ανοιχτές προκηρύξεις για θέσεις ιατρών
κλάδου Ε.Σ.Υ. των Δ.Υ.ΠΕ.
 
Β.1. Μέλη των Συμβουλίων
Τα μέλη του Συμβουλίου Προσλήψεων ? Κρίσεων με ανοιχτές προκηρύξεις για θέσεις
ιατρών Ε.Σ.Υ. των Δ.Υ.ΠΕ. είναι τα εξής:
1. Ο Διοικητής της Υ.ΠΕ., ως Πρόεδρος του Συμβουλίου, με Αναπληρωτή του τον
Αναπληρωτή Διοικητή της Υ.ΠΕ..
2. Τέσσερις (4) ειδικευμένοι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. με βαθμό Διευθυντή ή Επιμελητή Α?, με
τους αναπληρωτές τους, που έχουν την ίδια με την κρινόμενη θέση ειδικότητα.
 
Β.2. Ορισμός μελών
Τα τέσσερα (4) μέλη με τους αναπληρωτές τους ορίζονται για κάθε κρίση με κλήρωση
από σχετικό κατάλογο που συντάσσει και τηρεί η οικεία Δ.Υ.ΠΕ. και επικαιροποιείται σε ετήσια
βάση. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τους ειδικευμένους ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. της ίδιας με την
κρινόμενη θέση ειδικότητας, οι οποίοι έχουν βαθμό Διευθυντή και Επιμελητή Α? και υπηρετούν
στα Κέντρα Υγείας, τα Περιφερειακά Ιατρεία, τα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία και τις
αποκεντρωμένες μονάδες της οικείας Δ.Υ.ΠΕ.. Ο ορισμός των μελών προκύπτει από το
πρακτικό κλήρωσης.
Β.3. Συγκρότηση Συμβουλίων και ορισμός εισηγητών
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ορισμού των μελών, με απόφαση του
Διοικητή της οικείας Υ.ΠΕ., γίνεται η συγκρότηση του Συμβουλίου για κάθε κρίση, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α?). Στην απόφαση ορίζονται όλα τα τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη, ο γραμματέας του Συμβουλίου καθώς και ο αναπληρωτής του. Η
Δ.Υ.ΠΕ. μετά από οποιαδήποτε μεταβολή στην υπηρεσιακή κατάσταση των μελών του
Συμβουλίου (π.χ. συνταξιοδότηση, απώλεια της ιδιότητας με την οποία ορίστηκε μέλος, κλπ)
προχωρά στην αντικατάστασή τους, ενημερώνοντας ταυτόχρονα και τη Γραμματεία του
Συμβουλίου. Για την αντικατάσταση ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην
παράγραφο Β.2.
Έδρα του Συμβουλίου είναι η οικεία Δ.Υ.ΠΕ..
Δυο (2) από τα μέλη του Συμβουλίου αυτού ορίζονται ως εισηγητές και τα
αναπληρωματικά τους μέλη ορίζονται ως αναπληρωτές εισηγητές, με απόφαση του Προέδρου
του Συμβουλίου.
 
Γ. Κρίσεις που εκκρεμούν στα Συμβούλια
Γ.1. Εκκρεμείς κρίσεις θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. των
Νοσοκομείων
Κρίσεις που εκκρεμούν στα Συμβούλια Προσλήψεων ? κρίσεων των νοσοκομείων, για
τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί όλα τα στάδια της διαδικασίας (εισηγήσεις, ενστάσεις,
απαντήσεις επί των ενστάσεων) και οι εισηγητές πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36
του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α?), είναι δηλαδή Διευθυντές ίδιας με την κρινόμενη θέση
ειδικότητας, ολοκληρώνονται με τους ίδιους εισηγητές και τις υπάρχουσες εισηγήσεις .
Σε κάθε άλλη περίπτωση η διαδικασία ξεκινά από την αρχή και εφαρμόζονται τα ως
άνω αναφερόμενα στην παράγραφο Α? της εγκυκλίου.
Ειδικά για τις θέσεις που εκκρεμούν στα Συμβούλια μετά από αναπομπή για τη μη
εφαρμογή του άρθρου 22 του Ν.4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α?), οι κρίσεις ολοκληρώνονται
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 35 του Ν.4368/2014 (ΦΕΚ 21 Α?), οι
οποίες ισχύουν κατά την ημερομηνία της συνεδρίασης.
 
Γ.2. Εκκρεμείς κρίσεις θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. των Δ.Υ.ΠΕ.
Τα Συμβούλια του άρθρου 36 του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α?) (βλ. παράγραφο Β? της
εγκυκλίου) είναι πλέον αρμόδια για τη διενέργεια της διαδικασίας επιλογής για θέσεις 
ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. των Κέντρων Υγείας, των Περιφερειακών Ιατρείων, των
Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων και των αποκεντρωμένων μονάδων των Δ.Υ.ΠΕ..
Οι σχετικοί φάκελοι εκκρεμών κρίσεων για θέσεις των Δ.Υ.ΠΕ. αποστέλλονται με
ευθύνη της Γραμματείας των Συμβουλίων όπου εκκρεμούν, στα Συμβούλια των οικείων
Δ.Υ.ΠΕ.. Η διαδικασία ξεκινά από την αρχή σε όποιο στάδιο και αν έχει σταματήσει.
Ειδικά για τις θέσεις που εκκρεμούν στα Συμβούλια μετά από αναπομπή για τη μη
εφαρμογή του άρθρου 22 του Ν.4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α?), οι κρίσεις ολοκληρώνονται
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 35 του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α?), οι
οποίες ισχύουν κατά την ημερομηνία της συνεδρίασης.
 
Ο Διοικητής κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας επιβλέπει και συντονίζει τις ενέργειες για
την πιστή τήρηση της παρούσας εγκυκλίου, η οποία κοινοποιείται με ευθύνη του στα
νοσοκομεία της αρμοδιότητάς του. Οι Διοικητές των Νοσοκομείων ενημερώνουν σχετικά το
Τμήμα Προσωπικού και τη Γραμματεία του Συμβουλίου του Νοσοκομείου.
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ...

Επικαιροποίηση Κατευθυντήριων Οδηγιών για την Θεραπεία της Γονόρροιας

Επικαιροποίηση Κατευθυντήριων Οδηγιών για τη Θεραπεία της Γονόρροιας 2023  ...