Ποιες θα είναι οι νέες αμοιβές των γιατρών του ΕΟΠΥΥ Όλη η πρόταση του υπ.Υγείας

Ειδησεογραφία 

Tην πρότασή του για τις αμοιβές των γιατρών του ΕΟΠΥΥ απέστειλε το υπουργείο Υγείας.


Ειδικότερα πρόκειται για μία πρόταση που απεστάλη στον κλάδο προκειμένου να διατυπώσει τις απόψεις του. Ήδη πάντως οι νέες αμοιβές που προτείνονται για τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ έχουν βάλει φωτιά στον κλάδο. Κάτι που άλλωστε είχε γίνει και με τη σχετική πρόταση στους οικογενειακού γιατρούς.

Διαβάστε ΕΔΩ την πρόταση για τους οικογενειακούς γιατρούς με 0.70 λεπτά ανά ασθενή: Πόσες ώρες θα εργάζονται και με τι αμοιβές οι οικογενειακοί γιατροί του ΕΟΠΥΥ! Τι προβλέπει υπουργική απόφαση

Τα χρήματα για τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ

Ως με?θοδος επιλε?γεται ο μεικτο?ς υπολογισμο?ς (σταθερη? αποζημι?ωση και κατα? επι?σκεψη) της αποζημι?ωσης με διαβα?θμιση.

1. Σταθερη? Αποζημι?ωση Βα?σης: Η αποζημι?ωση διασφαλι?ζει τη δυνατο?τητα πραγματοποι?ησης συγκεκριμε?νου αριθμου? επισκε?ψεων. Για το 20% των διαθε?σιμων πο?ρων για την συγκεκριμε?νη Ειδικο?τητα και Περιοχη?, το ποσο? αυτο? κατανε?μεται μεταξυ? των εγγεγραμμε?νων στο μητρω?ο, ανα?λογα με τη διαθεσιμο?τητα που δηλω?νουν στο συ?στημα για το συγκεκριμε?νο μη?να.

2. Αποζημι?ωση για πραγματοποι?ηση επισκε?ψεων: Η αποζημι?ωση υπολογι?ζεται κατα? επι?σκεψη. Το ποσο? διαφε?ρει εα?ν η επι?σκεψη πραγματοποιει?ται μετα? απο? παραπομπη? η? ο?χι.

Όπως προβλέπεται από την πρόταση του υπουργείου Υγείας οι ανάγκες :

Ανα?γκες ιατρω?ν ανα? ειδικο?τητα και ανα? πληθυσμο?:

Με βα?ση αναλογι?ες υπολογι?ζεται η ανα?γκη για συνολικη? κα?λυψη του πληθυσμου?.

Απο? την καταγραφη? υπολογι?ζεται η ανα?γκη των δημο?σιων δομω?ν για πλη?ρη κα?λυψη του πληθυσμου?.

Μεταφρα?ζεται η ανα?γκη για επαγγελματι?ες σε ανα?γκη για υπηρεσι?ες και υπολογι?ζεται η ανα?γκη για υπηρεσι?ες.

 

 

 

 

 

 

Τρο?πος Συ?μβασης

Ο ΕΟΠΥΥ συμβα?λλεται με τον ΠΙΣ για την παροχη? του συνο?λου των υπηρεσιω?ν σε ο?λη την Ελλα?δα και αποζημιω?νει απευθει?ας τον ΠΙΣ, ο οποι?ος πρε?πει να μεταβιβα?σει τις πληρωμε?ς στους δικαιου?χους με βα?ση τους ο?ρους αποζημι?ωσης που ε?χουν συμφωνηθει? στην Συλλογικη? Συ?μβαση.

Ο ΠΙΣ δημιουργει? καταλο?γους με ιδιω?τες ιατρου?ς ανα? ειδικο?τητα και Τομε?αΠρωτοβα?θμιας Φροντι?δας Υγει?ας, οι οποι?οι θα παρε?χουν τις υπηρεσι?ες και θα αποζημιω?νονται συ?μφωνα με την Συλλογικη? Συ?μβαση. Η παροχη? υπηρεσιω?ν μπορει? να γι?νεται και με μετακι?νηση των ιατρω?ν εντο?ς της ι?διας Περιφε?ρειας (η? εντο?ς των ορι?ων του ι?διου ιατρικου? συλλο?γου), με κι?νητρα για τις ακα?λυπτες περιοχε?ς.

Η περιοχη? μπορει? να διευρυνθει? στα ο?ρια της Περιφερειακη?ς Ενο?τητας, καθω?ς τα περισσο?τερα ιδιωτικα? ιατρει?α βρι?σκονται στις πρωτευ?ουσες των Περιφερειακω?ν Ενοτη?των.

 

 

 

 

 

 

Δεδομε?να

Πρου?πολογισμο?ς ΕΟΠΥΥ: δεν μπορει? να ξεπεραστει?

Κα?λυψη Πληθυσμου?: η παροχη? των υπηρεσιω?ν πρε?πει να καλυ?πτει το συ?νολο του πληθυσμου?. Ο πρου?πολογισμο?ς δεν μπορει? να δαπανηθει? ολο?κληρος εα?ν δεν καλυ?πτεται πλη?ρως ο πληθυσμο?ς.

Συμπληρωματικο?τητα: Ο ρο?λος του ιδιωτικου? τομε?α με?σω συμβα?σεων με τον ΕΟΠΥΥ ει?ναι συμπληρωματικο?ς. Η ανα?πτυξη του δημο?σιου τομε?α περιορι?ζει αυτο?ματα και τις διαθε?σιμες δαπα?νες του ΕΟΠΥΥ προς τον ιδιωτικο? τομε?α.

Παραπομπε?ς: Προτεραιο?τητα τις επισκε?ψεις ε?χουν οι παραπομπε?ς απο? οικογενειακο? ιατρο?.

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ_COVID-19_ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ

Eγκυκλιος-για-διαχειριση-κρουσματος-COVID-19-σε-κρουαζιερόπλοιο...

οδηγιες για CLOWBACK και ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΟΠΥΥ

487b9bab-f9ff-4201-9607-201c7ddc6869 ccf2976d-8fed-41a3-82e5-56c777ba9ce4...

ΑΙΤΗΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΙΒΑΝΟ απο ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΒΗΡΥΤΟΥ

ΙΣΠ  συγκεντρωση υλικου κατοπιν επικοινωνιας με γραμματεια ΑΠ 6546_EMBASSY OF LEBANON ΑΠ 6546_ΔΙΑΒΙΒ ΠΡΟΣ ΙΣ- EMBASSY OF...