ΕΟΠΥΥ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟΥΣ

Ασφαλιστικά Ταμεία 

ΕΟΠΥΥ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟΥΣ

 
Αθήνα, 06/07/2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΒ3 /οικ. 26105
 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ : ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αποστόλου Παύλου 12, Μαρούσι
Ταχ. Κώδικας: 15123
Πληροφορίες: Ι. Μπιτσικώκου
Τηλ.: 210 8110840
Φαξ: 210 8110870
 
ΘΕΜΑ: «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟΥΣ» 
 
Κατόπιν ερωτημάτων σχετικά με την Συγκεντρωτική Κατάσταση Ασφαλισμένων καθώς και το Ηλεκτρονικό Εισιτήριο- Εξιτήριο που αναφέρονται στην ΚΥΑ με αριθμ. Β2β/οικ. 38642/31-5-2016 (ΦΕΚ 1536/τ.Β'/31-5-2016) «Έλεγχος και εκκαθάριση δαπανών συμβεβλημένων παρόχων υγείας» στην οποία ορίζονται ανά κατηγορία παρόχου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής φυσικού αρχείου , σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού με την υπ' αριθμ. 571/290/01-07-2016 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών υποβολής φυσικού αρχείου από τους Παρόχους, ως ακολούθως: 
1. Η « Συγκεντρωτική κατάσταση ασφαλισμένων» και το Ηλεκτρονικό Εισιτήριο - Εξιτήριο θα αναζητούνται από τις υπηρεσίες του Οργανισμού μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του e-ΔΑΠΥ. 
 
Ως «Συγκεντρωτική κατάσταση ασφαλισμένων» νοείται η ηλεκτρονική υποβολή του παρόχου ενώ ως Εισιτήριο - Εξιτήριο νοείται η σχετική αναγγελία στο ηλεκτρονικό σύστημα, τα οποία είναι προσβάσιμα στους υπαλλήλους του Οργανισμού. 
 
2. Η κατάσταση εξαιρούμενων φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων και των φαρμάκων ατομικής παραγγελίας, θα αναζητείται από τις υπηρεσίες του Οργανισμού μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του e-ΔΑΠΥ. 
 
Όπου απαιτούνται τιμολόγια αγοράς φαρμάκων ανά νοσηλευόμενο ΑΜΚΑ εξαιρούμενων των ΚΕΝ ή του ημερήσιου νοσηλίου, αυτά μπορούν να υποβάλλονται σκαναρισμένα στο e-ΔΑΠΥ , στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό θα μπορούν να υποβάλλονται φωτοαντίγραφα των τιμολογίων αυτών.
 
Παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία .
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ
 
ΣΩΤ. ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ
Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς