ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ- Ανακοίνωση δημοσίευσης π.δ. 72/2021 (ΦΕΚ Α΄ 163) : Εναρμόνιση με την οδηγία 2019/1831/ΕΕ (ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ επαγγελματικής έκθεσης εργαζομένων σε χημικούς παράγοντες)

Υπουργείο Υγείας 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ