Απαιτούμε την πλήρη κατάργηση του claw back στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.Η Π.Φ.Υ. καταστρέφεται

Γενικά