ΝΕΑ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπουργείο ΥγείαςΝόμος 4819/2021 - ΦΕΚ 129/Α/23-7-2021 (Άρθρα 1 - 94) (Κωδικοποιημένος) Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποί

document (14)...

περισσοτερα


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ- Ανακοίνωση δημοσίευσης π.δ. 72/2021 (ΦΕΚ Α΄ 163) : Εναρμόνιση με την οδηγία 2019/1831/ΕΕ (ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ επαγγελματικής έκθεσης εργαζομένων σε χημικούς παράγοντες)

Εγκύκλιος_ανακοίνωση έκδοσης πδ 72_2021_Χημικοί παραγοντες ΟΤ_30.09.2021_ 6ΘΑ646ΜΤΛΚ-ΡΥΚ πδ 72_2021 - ΦΕΚ Α 163_09.9.2021_internet...

περισσοτερα