Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων Ιδιωτών Ψυχιάτρων, επαγγελματιών ψυχικής υγείας των Ν.Π.Ι.Δ Κερδοσκοπικού Τομέα για την στελέχωση των Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε.

Ανακοινώσεις/Δελτία Τύπου  | Υπουργείο Υγείας

Καλησπέρα,

 
σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα "Διαύγεια" με αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης: 7Η2Δ469ΗΔΜ-ΗΑΥ καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της 6ης ΥΠΕ, η Απόφαση "Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων Ιδιωτών Ψυχιάτρων, Ψυχίατρων των ΜΨΥ των Ν.Π.Ι.Δ. του Κερδοσκοπικού Τομέα του άρθρου 12 του Ν.4272/2014, επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας των Μονάδων Ψυχικής Υγείας των Ν.Π.Ι.Δ. του κερδοσκοπικού τουΝ.4272/2014, για την επιλογή μέλους, με το αναπληρωματικό του, προκειμένου για την στελέχωση των Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων (Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε.) του άρθρου 1 του Ν.4461/2017 (ΦΕΚ 38/τ.Α/28-3-2017)", με την οποία επίσης καθορίστηκαν και τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων, προς γνωστοποίηση στα μέλη σας.
 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

6η Υγειονομική Περιφέρεια 
Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
Τμήμα Περιφερειακού Χάρτη & Π.Φ.Υ 
Πληροφορίες: Δέσποινα Βλάχου
Τηλέφωνο:2613 600596
Fax:2610 423573